ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכו

ב"ה, י"א ניסן, תש"ו

לכבוד הנהלת חברת תהלים העולמית

בירושלים ת"ו,

ובראשה הרה"ג הרה"ח הנודע לתהלה

משכיל על דבר

טוב, גזע תרשישים, אי"א וו"ח וכו' מוהר"ר

יהודא ליב

שליט"א אליעזרוב

שלום וברכה!

מכ' הגיעני באיחור זמן. לדאבוני הגדול, הנה מצב הכספי פה דחוק במאד, וכאשר בטח ידוע לכת"ר, ואין מקום פנוי לעשות עוד מגבית. ולפענ"ד הדרך הנכונה שהם משם יכתבו מכ' ישר למנדבים לכאן ע"פ הכתבות שיש בכולל אצלו וכה"ג.

בברכת חג כשר ושמח,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

נ"ב. ת"ח על אשר עשה ע"ע בדבר הסרטיפיקאט בעד אמי מורתי תי'. ובטח ימשיך בזה להביא הדבר לידי גמר טוב, כי לפי הנשמע פה יש תקוה שיתנו רשיון היציאה משם, כיון שהוא בנוגע לאשה ובת שבעים, לאורך ימים ושנים טובות. והמתחיל במצוה אומרים לו גמור וזוכה ששנותיו יאריך בטוב ובנעימים וכמרז"ל. ואודה מראש אם יודיעני מהנעשה בזה.

רכו

מהעתק המזכירות.

הרה"ג.. אליעזרוב: אגרות נוספות אליו - לעיל קעח, ובהנסמן בהערות שם. יושב ראש ועד הפועל: מחנ"י.

הסרטיפיקאט בעד אמי: ראה בזה גם לעיל אגרת ריז. לקמן רל. רמא. רסה.