ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכז

ב"ה, כ"ז ניסן, תש"ו

כבוד האברכים הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א

התמימים שי' שנגהי,

שלום וברכה!

הגיעוני מכ' מיום כ"ז אד"ש ויום ד' ניסן (כן הגיעה חבילת ספרים ובה: מאמרי רנ"ז, פוקח עורים, לקו"ד, היום יום, קו"ק). ויפה אמרתם אשר ענין סידור מחלקת "קה"ת" במחנכם הוא חפץ כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, וכמו שכתבתי במכ' הקודמים.

- במכתבכם השני ישנה הצעה שיתעסק בזה בחור ושמו לייבל בלומבערג שי'. וכיון שאין אנו כאן מכירים את מהותו, הרי אל בינתכם נשען, ובלבד שיהי', כל זמן שאתם שם, בהשתתפותכם, וגם אח"כ תחת השגחת הרב אשכנזי שי' והוא האחראי לפני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

פליאה שלא עניתם על שאלתנו איזה ספרים ישנם אצלכם על אתר (מהרשימה שבמכתבי הראשון), שאז תומ"י נא להתחיל בהדפסה - 300 מכל אחד. ותודיעוני ואשלח נוסח השער.

מלבד זה הנני שולח ע"ש הרב שי' איזה ספרים מכאן, ממה שיש אצלי מן המוכן.

הנייר והכריכה צ"ל מהיותר טובים. לשלוח נייר מכאן א"א לנו לע"ע.

ברשימת ספרי דא"ח שהדפסתי בסו"ס תורת החסידות ושהנני מכין מהד"ת ממנה, רציתי להכניס גם מה שהדפסתם, אבל איני יודע על ברור רשימת כל מה שהו"ל.

למענה מכם נחכה, ואסיים בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

להאברך הנעלה הרה"ג הרה"ח התמים

הרח"מ שי' בוקיעט:

יפה כתב שחילוק ישנו בין גורל וירושה ונת' בד"ה אשרנו (ב' ניסן ש"ת) דחלק גורל וירושה הם: עבודת הלב, המוח, הרגש האלקות בכל ענין שזהו ישנו בירושה. עבודה דנר"ן, דרצון (ד"ה אשרנו רצ"ו) ותענוג, נקודת היהדות, חיות פרטי, חיות כללי, חי בעצם. עבודה פרטית דנפה"א בנה"ב, עבודה כללית, עבודת נפה"א מצ"ע (סד"ה בחדש הז' רס"ג).

אבל מה שרצה לומר שירושה דומה יותר לגורל מלשאר הקנינים, הן בנגלה והן בנסתר, הרי, לפענ"ד, אינו כן. ואדרבה - בנגלה - ירושה מוסיף על שאר הקנינים שהוא קנין בהכרח, משא"כ גורל פחות משאר הקנינים עד שי"א שאינו קנין כלל (ראה נ"כ הש"ס ב"ב קו, ב. טושו"ע חו"מ סקע"ג וש"נ). וזהו מתאים גם להנסתר, כי הרגש האלקות נקודת היהדות וכו' ישנו בכאו"א, וגם בשעת החטא היתה באמנה אתו (סש"ב ספכ"ד).

אחרי' באה עבודה הפרטית דתומ"צ שכאו"א מחוייב בזה. למעלה מזה עבודה כללית כו' (או העדפה וזהירות יתרה, שזהו ג"כ מהחילוקים שבין חלק וגורל. יעויין אגה"ק סס"ז).

(כנראה גרם להטעות מה, שבנסתר, גילוי כהנ"ל שבא בירושה, בא ע"י הקדמת העבודה דחלק וגורל, וי"ל שדוגמת זה הוא בחלוקת הארץ שירושה היא להם מאבותיהם - ב"ב קי"ט, ב - אבל נתגלה בפועל רק אחרי שכבשו - מלחמה פרטית: מלך יריחו אחד וגו' - וחלקו ע"י גורל. ולהעיר מתוד"ה ולא - ר"ה יג, א; ירושלמי חלה רפ"ב; פרשת דרכים דרוש ט, ועוד. ואכמ"ל).

רכז

מהעתק המזכירות.

כבוד.. שנגהי: אגרות נוספות אליהם - לעיל ריד. לקמן רלב.

שכתבתי במכ' הקודמים: ראה לעיל אגרת ריג, ובהנסמן בהערות שם.

ע"ש הרב: מאיר אשכנזי.