ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכח

ב"ה, ו' אייר, תש"ו

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א חו"ב וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

מזמן לזמן הייתי שואל ודורש אודותיו ועל כל הנעשה אתו, ובפרט בשנים רבות המאורעות האלו. ושמחתי, אשר כפי שספרו לי, נסתדר בקהלת בני ברק באופן שהוא שבע רצון במדה ידועה.

בטח נודע לו מאשר נדפס פה במשך זמן האחרון, ובפרט בספרי' אוצר החסידים.

והנה זה איזה זמן אשר הנני מקבץ שיחות ומכ' כ"ק אדמו"ר נ"ע (כי לא הכל נשמר מגכתי"ק אדנ"ע ממכתביו. והנני נזהר מלדבר עד"ז ולשאל בפרטיות אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, מפני העג"נ שבדבר).

ובזה הנני פונה אליו, באשר בטח יש תח"י העתק מכמה מכ' כ"ק אדנ"ע, ואולי גם שיחות שלא נכנסו בקובץ שיחות שהדפסנו, אולי יואיל בטובו לשלח לי העתק מהם.

גודל הענין וגודל הת"ח בודאי אין נצרך להאריך לדכוותי'. ומובן אשר כל ההוצאות הכרוכות בזה עלי הם, בצירוף ת"ח מראש.

- מפתח שיחות כ"ק אדנ"ע שהדפסנו מוסג"פ, והס' נשלח בחבילה בפ"ע. -

בפרט מעונין אני אולי יש תח"י העתק מהצואה. כן המכתב ע"ד קדושת לה"ק והדיבור בו. - כן אולי יודע הוא מי מאנ"ש נמצא אצלו מהנ"ל ואכתוב גם לו.

אקוה כי ירצה להשתתף ולעזור בעבודה הנ"ל ואחכה למענה ממנו בזה בהקדם, ומבלי לחכות לקבלת ס' השיחות.

אפ"ש כב"ב שי' אף כי בלתי מכירם,

ואחתום בברכת כט"ס,

הרב מנחם שניאורסאהן

רכח

מהעתק המזכירות.

מוהר"י: לנדא. אגרות נוספות אליו - לקמן רלה. רסב. רצד. שיט.

הנני מקבץ שיחות: ראה גם לקמן אגרת רל.