ספריית חב"ד ליובאוויטש

רל

ב"ה, י"ג אייר, תש"ו

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נכבד ונעלה כו'

מהר"ח שי'

שלום וברכה!

אתו הסליחה על אשר מכמה סיבות לא עניתי על מכ' ובתוכם גם מכ' כת"ר.

א) אתחיל בנתינת ת"ח על השתדלותו בענין הסרטיפיקט בשביל אמי מורתי תחי'.

והנה להשפיע כאן על ב"כ רוסיא אין לע"ע היכולת אבל אמרו פה, אשר אפשרי הדבר שכיון שדנים ע"ד אשה בת שבעים, יתנו לה רשיון היציאה. וכפי המצב שם כשמבקשים רשיון יציאה ויש רשיון כניסה למדינה אחרת יש לענין זה סכויים גדולים לטוב, משא"כ באופן אחר (מלבד זה שאז אין מביטים בעין לא טובה על מבקש הרשיון וד"ל). ולכן תקותי שבשים לב לזה שגם הרב הראשי הבטיח עזרתו בזה (ואולי יש מעלה גם בזה שכבר הי' לה סרטיפיקט) הרי בהשתדלותו הראוי' יעלה בידם לקבל סרטיפיקט בשבילה.

ב) נודעתי אשר זה כאיזה שנים מלפנים הי' בירות"ו תח"י מורה בת"ת חיי עולם ושמו יצחק אייזיק אייזן קובץ מכתבים מהר"א מקאלישק ובני דורו (ואולי גם אדה"ז).

ודבר גדול יעשה אם ימצא האיש וקובצו בידו, וישתדל שישלח את הקובץ לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ג) זה מזמן שהנני מאסף מכ' ושיחות כ"ק אדנ"ע והו"ל זה לא כבר כרך א' מהם.

אולי נודע לו מי שנמצא תח"י מהנ"ל שלא נכנס בכרך זה, אנא להודיעני ואפנה אליו.

ואסיים בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

רל

מהעתק המזכירות.

מהר"ח: האוולין. אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. הסרטיפיקט בשביל אמי: ראה בזה גם לעיל רכו, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבים מהר"א מקאלישק: ראה גם לקמן אגרות רמא. רסה. ערה.

מאסף מכ' ושיחות: ראה גם לעיל אגרת רכח, ובהנסמן בהערות שם.