ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלא

ב"ה, ערב חג השבועות, תש"ו

כבוד התלמידים התמימים הרבנים הרא"צ

כהן הר"מ

ובר הרב"י מינצבערג הרח"מ רוזנבערג, שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מט"ו אייר, דברתי עם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ואלו הוראותיו בהוספה על מה שכתב במכתבו הקודם:

א. בהתאם לפקודת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כל ההוצאה לאור של ספרים, קובצי מאמרים וכיו"ב מטעם המוסדות אשר עומדים תחת הנהלת כ"ק אדמו"ר שליט"א מרוכזת בידי הוצאת הספרים "קה"ת", מלבד במקרים יוצאים מן הכלל.

ב. רשיון מיוחד בפרט מכ"ק אדמו"ר שליט"א דרוש בכל פעם כשמדפיסים איזה ממכתביו, שיחותיו או מאמריו.

ג. שימת לב מיוחדה דרושה לחומר הנדפס ביחד עם אמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בהתאם עם כל הנ"ל הנה אם תחליטו להמשיך בהוצאת העלון התורני, צ"ל עפ"י הסדר דלקמן:

א. כל החומר צריך טרם הדפסתו להשלח לכאן לקה"ת (מהנכון להשאיר העתקה אצלכם כדי שלא יהי' צורך לשלוח הגליונות מכאן חזרה), ולהכניס לעלון רק החומר שיתאשר מכאן.

ב. בכל עלון צריך להיות החותם "קה"ת" כמו שהוא בהוצאותינו, בהוספת התיבות למטה מהחותם ובחותם גופא: סניף ירושלים עיה"ק תובב"א.

ג. כמובן צריך להיות בטוח תקציבו, היינו שיש בידכם הכסף להדפסתו.

ולסיים מענינא דחה"ש:

ידועה הקושיא (לקו"ת וספרתם לכם דחה"ש ס"ג, החדש הזה ש"ת ועוד) במ"ש אנכי ד"א אשר הוצאתיך מאמ"צ ולא אמר אשר בראתי שו"א, והתירוץ ע"ז אשר יציאה מהמצרים וגבולים - גם דקדושה - הוא ענין נעלה יותר ונעשה ע"י גילוי אנכי מי שאנכי. - ובעבודה הוא הנהגה שלמעלה מטו"ד, בטל רצונך לגמרי (לקו"ת ר"פ במדבר).

והנה כיון שנמצא הוא במצרים דקדושה ואין לו שייכות ללעומ"ז כלל, א"כ לכאורה איך ידע את המעשה אשר עליו לעשות אם לא עפ"י טו"ד, ובמה יבחן את עצמו.

אלא שגם זה למדנו ממ"ת. שכמו שאז הי' מתורגמן זה משה, ואמר ד' אל משה הנה אנכי גו' וגם בך יאמינו לעולם, כן צ"ל גם אח"ז אשר כאו"א צ"ל קשור ומסור ובביטול הרצון, אף שנדמה לו שהוא נמצא במצרים דקדושה, אל ראש דורו אשר הוא הוא ה[א] תפשטותא דמשה שבדור ההוא.

ואולי אפ"ל שזהו הרמז שהילולא של דוד המלך שהוא הגבר הקים עול, הוא בשבועות (ירוש' ביצה פ"ב ה"ד). וכן הוא הילולא של הבעש"ט מייסד תורת החסידות, שהתקשרות רב ותלמיד היא תלוי' בשכל, משא"כ התקשרות חסיד ורבי.

בברכת קבלת התורה בשמחה, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רלא

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 428 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

במכתבו הקודם: הנדפס באג"ק שלו ח"ט ב'תתפב, בה אוסר עליהם לעשות זאת על דעת עצמם ומצוה עליהם לשלוח החומר לכ"ק חתנו אדמו"ר שליט"א "וכהוראותיו יעשו". וראה גם שם אגרות ב'תתקיז. ג'קמה. לקמן אגרות רלב. שג.

ולסיים מענינא דחה"ש: - לימוד והוראה בהאמור לעיל.

אשר הוצאתיך.. בראתי: ראה גם לעיל אגרת קפט.