ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלב

ב"ה, י"ז סיון, תש"ו

כבוד האברכים הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א

התמימים שי', שנגהיי

שלום וברכה!

במענה על הפרטים שמסר לי הר"ר גארפינקל שי'

א) כבר כתבתי בפקודת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, שלא להדפיס שום דבר ממה שנדפס ע"י אחד המוסדות שלו מבלי לבקש רשיון ממנו מראש, ואין נפ"מ באיזה שפה שתהי'. והנה שוב הדפיסו "טאקס", "של"ה" וכו'.

אין אנו יודעים כאן הנהגה זו מה פירושה. ובודאי תודיעונו, ואדע מה לאמר לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, או שתכתבו ישר אליו.

ב) המאתים כבר נמסרו להרר"ג והשאר - מהשייך להסידור - יומסר לו במשך ד' שבועות כפי הוראתכם. מהסידור אנא לשלוח לע"ע רק שני עקז' לכאן לקה"ת. והשאר יהא מונח אצלכם (תוכלו למכור מהם במחנכם במחיר לא פחות שני דולר וחצי של ארצה"ב) עד שנודיע לאן לשלחם.

ג) דרך מצותיך ושער הכולל לשלוח לכאן. אם עדיין לא נכרכו, אזי לשלחם בלתי-מכורכים ונדפיס פה עוד שער ואולי יהיו ג"כ איזה הוספות. כן ממה שמדפיסים מכאן ולהבא, אם מאיזה טעם שיהי' אין פנאי לחכות לשלוח נוסח השער וההוספות, אזי לשלחם לכאן בלתי מכורכים.

ד) נשלחו לכם תורת חיים ופיה"מ לאדמו"ר האמצעי ובודאי מדפיסים אותם.

ואכפול עוה"פ בקשתי להודיעני איזה ספרים (ומאיזה דפוס) מהרשימה במכתבי הא' ישנם אצלכם במצב טוב ולא נוצרך לחפשם כאן. ביחוד נוגע התורה אור (מדפוס זיטומיר תרכ"ב).

ה) מעניני הדפוס בשביל היהודי הצעיר נשלחו לכם כפי בקשתכם. כן נשלח מהיו"ל בעתיד הקרוב בשפה האנגלית (מה טוב שכל תלמידי הת"ת יעשו לחותמים על ה"שמועסן" וה"טאקס") ומחירם תכניסו על חשבון ההדפסה שם.

ואו) אם ישנם מאחב"י, ובפרט מדור הצעיר, שאינם מבינים אלא שפת המדינה (כינעזיש) אזי כדאי להעתיק, כמובן באופן שתהי' ההעתקה טובה ואמתית, אלה מהוצאותינו הנחוצות ביותר לפי מצבם הרוחני (שבת, תפלין, תורה וישראל, ספרי' לחגים, הפתגמים אשר בילקוט יומי האנגלי וכיו"ב). ואולי גם חלק מהשיחות והביאוגרפיא של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א. ובבקשה להודיעני תיכף חוו"ד בזה.

בפרשת השבוע עה"פ ויעש כן אהרן ארז"ל והובא בפירש"י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. וביאר בלקו"ת להאריז"ל מה שדוקא כאן הודיע הכתוב שלא שינה, מפני שלכאורה יש כאן שינוי, כי משה נצטווה: אל מול פני המנורה יאירו ז' הנרות, היינו, תיכף בהתחלת ההדלקה, ובאהרן כתיב אל מול פני המנורה העלה נרותי', היינו לאחר שכבר עלה הלהב, ולכ[ן] מבאר שלא שינה ותיכף מתחלת ההדלקה הי' אל מול פה"מ.

אלא שהוסיף שגם לאחר שעלה הלהב הי' ג"כ כן. והוספה זו לשבח היא. ע"כ תוכן דבריו.

וי"ל הביאור ע"פ דא"ח: דבתחלת העבודה (לית פולחנא כפולחנא דרחימותא. כהן איש החסד והאהבה) בנקל עדיין לכוון שיהי' אל מול פה"מ, אמתית כוונת המצווה, משא"כ כשעולה הלהב, תוקף הרצוא ומוצא כמה סברות ואופנים במה לבטא את הרצוא, הרי סוף סוף יכול גם להחטיא את הכוונה, ולדמות שזהו רצון המצווה לא סברת עצמו.

ולכן צריך זהירות וקבלת עול יתרה. וזהו שבחו של אהרן, הממשיך אהבה רבה בנש"י, ובאופן כזה שלא ישנה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רלב

מהעתק המזכירות.

כבוד.. שנגהיי: אגרות נוספות אליהם - לעיל רכז, ובהנסמן בהערות שם. פקודת.. רשיון: ראה גם אגרת שלפנ"ז.

מהסידור: תורה אור עם שער הכולל, שהדפיסו בשנגהאי. וכן שאר הספרים הנזכרים לקמן.

היהודי הצעיר: חברת צעירים יהודיים בשנגהיי. אודותם ואליהם - אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט אגרות ב'תתפח-ט. לקמן רלט. רעז.

בפרשת השבוע: - לימוד והוראה בהאמור לעיל. מועתקת גם לקמן אגרת רלו. יושב ראש ועד הפועל: קה"ת.

*) אחר זמן מצאתי ג"כ בצוואת יש נוחלין. ועייג"כ קובץ שו"ת הרמב"ם סי' ס"א.