ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלה

ב"ה, יום ה', כ"ח סיון תש"ו

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א חו"ב וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח סיון,

ת"ח על ההעתק מהצעטל קטן, ותודה כפולה אם ישלח גם מהקטעים שזוכר בע"פ.

המכתבים: בהחופשה הנתונה, חסדי ד' אזכיר, הצעת פרוגרמא לעדת ישראל ישנם פה, אקווה למילוי הבטחתו ע"ד העתק הקונ' ע"ד לה"ק, ות"ח מראש.

כן אם יואיל לשלוח רשימת מכ' התוכניים שישנם תח"י (איזה תיבות מהתחלת המכתב ובהוראת זמן הכתיבה) אוכל לברר אם יש פה האוריגינאל או העתקה ממנו.

ס' השיחות תורת שלום ודאי הגיעו בינתיים.

מה שהעיר בנוגע לאמירת היה"ר שאחר פ' הנשיא ולהשמטת תיבת "על" ביהללוך הא'.

הנה כל ההנהגות שהדפסתי ב"היום יום" הכנסתים ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, וקודם ההדפסה היו עוה"פ נגד עיניו (ויש מהם שציווה להשמיט באמרו שאינם הוראה לרבים) - בשתי הנ"ל: ראינו ג"כ, זה כמה פעמים, את כ"ק מו"ח אד"ש אומר את היה"ר ומשמיט תיבה "על", ואולי היו בזה שינוים, או שמילתא דלא רמי' עלי' דאינש כו'.

את הצ"צ מסרנו למכירה לאחד מהמו"ס פה, והוא שלחם גם לאה"ק, ובאיזו תנאים ימכרם איני יודע, נתוספו (מלבד הגהות - הצ"צ - בסוף חלק המשניות): חלק חו"מ (ס"ז שו"ת) וחלק המילואים (ע"ה שו"ת ועוד צ"ג עמודים חידושים על הש"ס כו') - בסוף האו"ח נדפס פוטו, משו"ת בחו"מ, גכתי"ק הצ"צ, ראשי פרקים מתולדותיו ורשימה ביבליוגרפית מהנדפס ממנו.

בנוגע להמשך בששה"ק תער"ב, דיברתי איזה פעמים עם אנ"ש פה, אבל מה תועלת בהדבור וההדפסה כרוכה בהוצאה של עשרת אלפים דולר לערך, ומי יתן את הכסף? כי מובן שאין לקוות להרבה קופצים על הספר.

בפ"ש כב"ב שי'. בברכת כט"ס לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

אולי יש בידו מן המוכן, או שיכתוב עתה, פרשת עסקנות הציבורית של כ"ק אדנ"ע מאותן השנים אשר השתתף בה? ע"ד העזר הגרים? ואפשר במשך הזמן יוכל לשמש כחלק מדברי ימי חיי כ"ק אדנ"ע.

רלה

מהעתק המזכירות.

מהור"י: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל רכח, ובהנסמן בהערות שם.

מהצעטיל קטן: הנדפס באג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ב אגרת תקטז.

מהקטעים שזוכר בע"פ: מצוואת כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע.

קונ' ע"ד לה"ק:הנדפס שם אגרת תנט.

מה שהעיר.. הנשיא: אמר לי פעם בסעודת ש"ק... "אט דעם יה"ר וואס נאך די נשיאים", ושאלתי: האם צריך לאמרו? ובאה התשובה בזה"ל: "ווער זאגט עם?! די מעשה איז פונקט פארקערט, דעם יה"ר דארף מען טאקי ניט זאגן, און עבדים היינו שה"ג דארפ'ן דוקא יא זאגן".

ולהשמטת תיבת "על" ביהללוך הא': שמענו בכל ליל הסדר וגם בשנה שכ"ק רבנו הקדוש אמר בסוכות הלל לפני התיבה, שאמר "על כל".

בנוגע להמשך בששה"ק תער"ב: שכתב הר"י לנדא: ששמעתי אני מפי קדה"ק רבנו נבג"מ זיע"א שאמר בפירוש: איך וואלט זייער וועלן אז דער בשעה שהקדימו ע"ב זאל ארויס. אז עס וואלט זיך געפינען ווער עס זאל עס קופירן (או אולי: שרייבן צום קאפירן). ואמר את זה בצער. והיום כשמדפיסים הכל, הלא חובה לקיים רצון קדשו.

דיברתי איזה פעמים: ראה לעיל אגרת ריח.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.

העזר הגרים: ראה מבוא לאג"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ח"ה ע' 9-6.