ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלו

ב"ה, יום ו', כ"ט סיון תש"ו

ברוקלין

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ התמים וכו' מהורמ"ז

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו א) תמה אני על שלא ענה ע"ע בחיוב על בקשות הרב קווינט שכתב אליו בשמי, טרדות סבבוני, ואין עתותי בידי לענות לכאו"א בזמן שהוא חפץ, ואמרתי אשר עליו להיות רוצה שמוטב יתעכב המענה על מכתביו וכיוצא בו, ובלבד שתתקדם הופעת הענינים הנמצאים בדפוס ושמכינים לדפוס, שזהו טובת הרבים.

ב) איני יודע כתובת מר ארלין, ולכן מוסג"פ המכ' אליו, ובבקשה לראות שיגיע לידו ביחד עם הקונטרס המושלח ויתיעצו ביניהם מי מהם צריך למסרו לו: הוא, או הר"ל קרעמער שי'. תקותי שיבין מר ארלין את כל הכתוב במכתבי, ובאם נצרך בטח יסבירו לו את הדורש ביאור נוסף, - אולי כדאי שיעשו לכבוד הענין סעודה קטנה, ויראו שמהנאספים יתקנאו בארלין ויעשו כמוהו כו' ואל בינתם אשען.

ג) בטח ישתדלו לקבל מארלין את כל המגיע ולשלוח בהקדם, כי בעל הדפוס דוחק, כן לשלוח את כל מה שקבל מדלפון, מה שקבל ע"ח החוב מהר"ל קראמער, ע"ח החוב שלו וכו', מה נשמע ע"ד המנדבים על הדפסה בכלל.

ד) כבר הדפיסו בשנגהיי דרך מצותיך, שער הכולל, סי' תו"א, רציתי להוסיף בכל הנ"ל הערות והוספות, אבל א"י אם ישלחום לכאן אינם מכורכים כפי הוראתי, שאז ידפיסו פה ההוספות ויכרכום ביחד.

ה) נמצא עתה פה בדפוס קובץ ליובאוויטש ט', השיחות השייכות למר דלפון (אף שסופן עדיין לא נסדר, ולכן זמן הופעתם אי ברור) ספר מאמרי דא"ח שבאידיש (מקונטרס מג ושנדפסו בהקוה"ק) שני חלקים הראשונים של דה"י באנגלית, קובץ סיפורים באנגלית.

ו) מה נעשה בדבר חתימת התלמידים על השמועסן?

ז) השיחות מי"ט כסלו דשנה זו מונחים עדיין אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ולכן א"י למלאות מבוקשו בזה.

ח) ב' הספורים מהנחות כ"ק מו"ח אד"ש שלא נעתקו בתורת שלום - בפתקא בפ"ע, כי הרא"פ שי' יעתיקם, ביחד עם עוד ב' סיפורים, בעד יחידי סגולה. המכ' ע"ד [...] בביהכ"נ לא מצאתיו לע"ע, בהנוגע לכתי"ק כו' - בעתיד הקרוב, אשלחו כהבטחתי.

ט) ת"ח על רשימת ספרי דא"ח שנדפסו באה"ק ששלח לי.

י) תקותי שאולי יהי' בקרוב זמן פנוי אצלי להתעסק בהכנה לדפוס הל' נט"י וברה"נ לאדה"ז עם מ"מ וכו', וכחפץ כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ואולי נמצא במחנם מרשימות הרא"ד לאוואט השייך לזה, או שישנם אצלו איזה ספרים שיכולים להועיל בהנ"ל, מטובו להודיעני בהקדם.

אסיים במה שכתבתי לא' בשבוע העבר...

בפרשת השבוע עה"פ ויעש כן אהרן ארז"ל והובא בפירש"י להגיד שבחו של אהרן שלא שינה, וביאר בלקו"ת להאריז"ל מה שדוקא כאן הודיע הכתוב שלא שינה, מפני שלכאורה יש כאן שינוי, כי משה נצטווה: אל מול פני המנורה יאירו ז' הנרות, היינו תיכף בתחילת ההדלקה, ובאהרן כתיב אל מול פני המנורה העלה נרותי', היינו לאחר שכבר עלה הלהב, ולכן מבאר שלא שינה ותיכף מתחילת ההדלקה הי' אל מול פה"מ, אלא שהוסיף שגם לאחר שעלה הלהב הי' ג"כ כן, והוספה זו לשבח היא, ע"כ תוכן דבריו.

וי"ל הביאור ע"פ דא"ח: דבתחלת העבודה (לית פולחנא כפולחנא דרחימותא, כהן איש החסד והאהבה) בנקל עדיין לכוון שיהי' אל מול פה"מ, אמתית כוונת המצווה, משא"כ כשעולה הלהב, תוקף הרצוא ומוצא כמה סברות ואופנים במה לבטא את הרצוא, הרי סוף סוף יכול גם להחטיא את הכוונה*, ולדמות שזהו רצון המצווה ולא סברת עצמו, ולכן צריך זהירות וקבלת עול יתרה, וזהו שבחו של אהרן, הממשיך אהבה רבה בנש"י, ובאופן כזה שלא ישנה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

הסדר בכתיבת השמות בההקדשה (בתחלה של ההורים) - למדתי מרמז כ"ק מו"ח אד"ש.

ע"ד שאלותיו: בנוגע לשאלות הנוגעות למעשה, כלל גדול הוא לברר מתחלה אם יש מסורה מקובלת בזה. וצריך לחקור באה"ק אצל זקני חב"ד ע"ד התפלין ושעורם, וכשאפנה מהכנת המאמרי דא"ח להו"ל, אולי אוכל לברר בספרים.

ע"ד שאלתו השני' - שלוח בזה, ע"מ להחזיר, מה שעניתי מכבר ע"ז.

המנהגים שנדפסו ב"היום יום" ובהגדה הם הוראה לרבים ע"פ כ"ק מו"ח אד"ש, מלבד אותם שכ' בפירוש: מנהג אדמו"ר או בית הרב. ואז על כאו"א לברר איך יתנהג.

כל מה שנתחדש בסי' תו"א הנדפס כאן - הוא בהוראת כ"ק מו"ח אד"ש. במה שלא נשתנה לא שאלתי אלא במקומות מועטים, במקום שהי' אצלי ספק.

רלו

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 686 והושלמה ע"פ העתק המזכירות והעתקה.

מהורמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל קע, ובהנסמן בהערות שם. ארלין.. המכ' אליו: שלאח"ז.

שקבל מדלפון: ראה לעיל אגרות רח. ריג.

השיחות מי"ט כסלו: ראה לעיל אגרת רח, ובהנסמן בהערות שם.

הרא"פ: ה"ר אברהם פריז.

המכ.. בביהכ"נ: הנדפס באג"ק שלו ח,ח אגרת ב'רפא.

שכתבתי.. העבר: לעיל רלב.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.

בתחלה של ההורים: לז"נ.. נדפס ע"י..

שאלתו השני': מדוע נוהגים אצלנו לחלוץ התפילין בר"ח קודם קדיש דמוסף הלא מבואר בכהאריז"ל להסיר התפילין אחר קדיש דוקא.

שעניתי מכבר: לעיל קצה.