ספריית חב"ד ליובאוויטש

רלט

ב"ה, יום ה', ה' לחדש תמוז, תש"ו

ברוקלין

כבוד הרה"ג והרה"ח הנכבד והנעלה אי"א

וו"ח וכו'

התמים מהרר"מ שי' אשכנזי, שנגהיי

שלום וברכה!

בטח קבל את הטלגרמה שלי בבקשה להשתדל בדבר השגת אמצעים להדפסה וכו', ואכפיל את בקשתי בזה, להיות מן המזכים את הרבים, ובזכות אשר אינה פוסקת לעולמים, דברתי בזה עם מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א וישר הדבר בעיניו וה' יצליח בידו.

בטח ידוע לכת"ר ע"ד מפעלנו לחנוך היהדות בתוך הקהלה הספרדית בעירו ואשר כידוע לו שלחנו להם מכבר - ע"י התמימים מכתב חזוק מכ"ק אדמו"ר שליט"א ובאשר התמימים שי' הנ"ל כבר בטח עזבו את שנגהיי בדרכם צלחה לארה"ב, הננו לבקש את כת"ר להמשיך את השפעתו על הספרדים להבא בעצמו וע"י עושי רצונו. מצרפים אנו בזה מכתב לקהלה הספרדית מאת הרב הספרדי בירושלים תו"ת בב"א אשר שלח ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, בע"ה יביא תועלת הרצוי. אשמח לדעת מכל הנעשה בזה לטובת הסדר נבקשו לשלח את כל מכתביו אלינו ישר עפ"י כתבתנו הנ"ל,

ולסיים מענין הפרשה ובשייכות לענינים הנ"ל: אמרז"ל (במ"ר יט, ד)...

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רלט

מהעתק המזכירות.

כבוד.. אשכנזי: אגרות נוספות אליו - לקמן רעו"ז. רצא. שעה.

השגת אמצעים להדפסה: בשאנגהאי, כדלעיל אגרת ריג, ובהנסמן בהערות שם. מפעלנו לחנוך היהדות: היהודי הצעיר, דלעיל אגרת רלב, ובהנסמן בהערות שם.

אמרז"ל (במ"ד יט, ד): כדלקמן אגרת שלאח"ז, שם בא בהוספות ותיקונים.