ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמא

ב"ה, כ' לתמוז תש"ו

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נכבד ונעלה כו'

מהר"ח שי' האוולין

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מיום י"ג סיון

א) העתק המכתבים של הר"א מקאליסק לא נתקבל לע"ע, אם הי' אפשריות לשלוח קובץ המכ' לכאן, ע"מ להחזיר, היינו בוחנים אם אינם מהנדפסים בס' פרי הארץ, בית רבי, גנזי נסתרות, קרית ספר (כמדומה שנה א') ומעתיקים את השאר, וכמובן יכול לשלחם ישר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ובאם בשום אופן א"א כנ"ל, הרי יש לשלוח לכאן עכ"פ העתקתם.

ב) ס' השיחות של כ"ק אדנ"ע נדפס במספר מצומצם, ונשלח ע"ש כת"ר חמשה עקז', מחיר כאו"א עם המשלוח עשרה דולר, בטח כבר נתקבלו, ומטובו אשר העקז' שלא יוכלו להמכר תיכף במחיר הנ"ל, יחזירם לנו בחוזר (כמובן הוצאות המשלוח על חשבוננו).

ג) מה שביקש על אחריותו נשלח לו, מלבד השמועסין תמוז תש"ד באנגלית שאזלו.

ד) בבקשה ליתן להררי"א שי' אורנשטיין, מקופתנו על חשבוני, ח"י חצאי דולר, מתנה לכבוד חו"כ לחתונת בנו שי' (לקו"ת סד"ה זאת חנוכת המזבח), גם למסור מכ' המוסג"פ, ות"ח מראש על טרחתו.

ה) היל"ש וקרן אורה אומר המו"ס ששלח ביחד עם כל הספרים, וכבר שלמנו לו פה בעדם תיכף לשילוחו.

ו) בבקשה ליתן מהנ"ל ליום היא"צ של אבא מארי ז"ל, עשרה דולר לישיבת תורת אמת, עשרה להכולל, וחמשה לחברת תהלים העולמית...

בבטחון שאם תתחדש איזה אפשריות בנוגע לסרטיפיקאט בשביל אמי מורתי תי' ישתדל בזה וגם יודיעני,

אסיים בברכת לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רמא

מהעתק המזכירות.

כבוד.. האוולין: אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. העתק.. מקאליסק: ראה גם לעיל אגרת רל, ובהנסמן בהערות שם.

לסרטיפיקאט בשביל אמי: ראה גם לעיל אגרת רכו, ובהנסמן בהערות שם.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.