ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמו

ב"ה, יום ו' לחדש אלול, תש"ו

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נכבד ונעלה וכו'

מהר"ח שי' האוולין

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מהבר מצוה של בנו אליעזר יחי'

אביע ברכותי שיגדלוהו (ראה קדושין ל, א: ידך על צוארי דבריך כו' עד עשרים ותרתי ואמרי לה כו' עד עשרים וארבעה, ולכאורה צ"ע בדעת רבנו הזקן - הל' ת"ת פ"א סוף ס"ו - דנקט כתרי חומרי, ואכ"מ) לתורה חופה ומע"ט מתוך הרחבה בגו"ר.

והנה בן י"ג למצות י"א דילפינן משמעון ולוי (רש"י נזיר כט, ב, וראה נ"כ המשנה ספ"ה דאבות) וי"ל דענין קיום המצות בבר מצוה בתחלה, עכ"פ, הוא א) בדרך מלחמה עם הגוף ונה"ב, כי אקדמי' טעניתי', ב) הכוונה להמשיך אוא"ס ב"ה בהם ובגשם שבו מקיים המצוה, ג) היכולת לנצח מלחמה זו, הוא מפני שהקב"ה עוזרו, כי אלמלא עוזרו כו'.

וזהו א) שמעון - עבודתו בבחי' שמיעה ולא ראי' (יעויין לקו"ת ר"פ ואתחנן, סוף קונטרס העבודה, ועוד). ב) לוי - הכוונה שילווה אוא"ס ב"ה למטה (ראה תו"א ר"פ ויחי) ג) אליעזר - מנצח אף אם היצר מתגבר, כי אלקיו בעזרו, להיות הולך וגדל עד כי גדל מאד.

* * *

במענה על מכתביו:

א) ת"ח מקול"ע על טרחתו, במילוי בקשותי ליום היא"צ של אאמו"ר נ"ע.

ב) ס' השיחות של כ"ק אדנ"ע נדפס באופן מימיוגרפי ובמספר מצומצם ולכן אינו נכנס בתנאים הכללים של הוצאותנו, ומחירו הוא כמ"ש: יו"ד ובשביל בני הישיבות חי"ת.

ג) מה שראה שם מהוצאותנו, הוא בודאי מאלו שקנו פה במזומן מספר נכון של טופסים ושלחו להתם על אחריותם, שאז כמובן, התנאים נוחים ביותר. מכירה הראשית של הצ"צ מסרנוה על משך שנה למו"ס פה, בתנאי שהוא ישלח גם לאה"ק.

ד) נצטוותי לברר אצלו, איפוא הם השטר והתעודות של הבית ונחלה בחברון אשר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, (מה שנתקבל לכאן הוא רק השטר מכירה ע"ש כ"ק אדנ"ע) ומטובו לעשות מהם פוטוגרפיא ולהשאיר שם, ולשלוח לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א את גוף התעודות, וההקדם האפשרי בזה ישובח ות"ח מראש.

בברכת לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה, בכתיבה וחתימה טובה ברו"ג

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רמו

מהעתק המזכירות.

כבוד.. האוולין: אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. בקשותי: דלעיל אגרת רמא.

השטר.. אדנ"ע: הנדפסים באג"ק שלו ח"ד ע' רפח-צח. ראה גם לקמן אגרות רסה. ערה.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.