ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמז

ב"ה, ז' אלול תש"ו

כבוד הרה"ג הוו"ח איש רב פעלים ובעל מרץ

נו"נ וכו'

מהרש"ז שי' העכט

שלום וברכה!

במענה על מכתבו.

... צלצלתי לו ובקשתיו ע"פ ציווי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לבוא לניויארק על משך יום יומים. וכיוון שהי' על ידי, עלי לסדר ע"ד ההוצאות, אם עדיין לא החזירום לו ומטובו להודיעני.

בודאי ימשוך עתה השתדלותו, ע"ד הנדבה להפצת גליוני של"ה אצל אלו שדבר עמהם בזה ומאן דמוסיף מוסיפין לו.

ואף דמבואר - לקו"ת תצא ע"פ וגלחה. ובארוכה בדרך מצותיך מצות תגלחת מצורע כשיטהר - שהשתדלות יתירה אך למותר וגם מקלקלת, היינו בנוגע לפרנסה, וכמש"ש הטעם כי מזונותיו קצובין משא"כ בעניני תומ"צ, כמובן.

בברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה.

מנחם מ. שניאורסאהן

רמז

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 507 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.