ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנב

ב"ה בין כסא לעשור, תש"ז

הנעלה והנכבד וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מר גריפעל שי'

שלום וברכה!

זה עתה נודעתי אשר קרוביו הנמצאים עתה בסמיכות אליו ושם משפחתם וויינריך, דרו בעיר שם גר אבי מורי הרה"ג והרה"ח ר' לוי יצחק ז"ל בשני חייו האחרונות. ובאשר עד היום לא עלתה בידי לקבל ידיעות ע"ד תקופת חייו זו, פרטי מחלתו, צוואתו, מיתתו, קבורתו וכו' ויום היא"צ הנה תודתי מקול"ע נתונה להם אם יואילו בטובם לכתוב לי עד"ז ולמצוה תחשב להם.

איני יודע כתובתם, ולכן הנני מטריחו בזה, ותקותי שימלאו בקשתי נפשיית זו.

החותם באיווי חתימה טובה וגמח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

רנב

מהעתק המזכירות.

יום היא"צ: ראה לעיל אגרות קעח. קצא.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.