ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנג

ב"ה א' דחוהמ"ס, תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א וכו' התמים מהר"י שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב לועד הסניפי לבית רבקה, ומטובו להשתדל אשר המענה יקדים לבוא בתשובות פרטיות ומפורטות על כל השאלות, אחת לא תעדר.

קבלתי מכתב מאחותו תחי' ולא מובן לי מה רצונה, אם בחפצה אשר הבית-רבקה יגישו בקשה עבורה או לאו, ואם הן, תשלח כל הידיעות והפרטים על אדותה. עלי להדגיש כי דרך זו אינה סלולה, ובקשה זו תהי' הראשונה במינה, ואשר ע"כ צ"ע אם דרך זו היא הכי טובה.

באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

מפני קדושת המועד לא באתי עהח"ת.

מכתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א נמסר תיכף בזמנו. מוסג"פ מאמר החמישי.

רנג

מהעתק המזכירות.

מהר"י: ליפסקר.

לועד הסניפי לבית רבקה: עבור הפליטים שניצלו ובאו מרוסי' במשך קיץ תש"ו.

מאחותו: מרת מנוחה לזרוב תחי'.

יגישו בקשה: ויזה לארה"ב.