ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנד

ב"ה, יום ב' כ"ו תשרי, תש"ז

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרה"ג והרה"ח אי"א חו"ב וכו'

מהוררא"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בברכת השנה, שנתקבל באיחור זמן

תודה וברך אשיבנו וכל המברך מתברך מבעל הברכות וכמ"ש ואברכה מברכיך, נמצא ראובן שברך את שמעון הרי מצד זה גדול חלקו של ראובן, כי שמעון מקבל ברכת בו"ד וראובן ברכתו של הקב"ה.

ואולי כדי להשוות חלקם התקינו (וחייבו לל"א ברש"י מכות כג, ב) לשאול שלום חברו בשם דוקא.

ולהעיר בסיום מכתבו במש"כ ספר גאולה וישועה שקודם הגאולה עדיין זקוקים לישועה א"כ לכאורה הי' צ"ל הנוסח ישועה וגאולה, גם אם נפרש גאולה כפשוטה גאולה מן הגלות, א"כ מקום הבקשה לחתימה בספר זה אחרי שאר הספרים (אף כי לע"ע לא מצאתי טעם לסדר כל הא"מ, אבל ה' ספרים אלו כנראה הם חטיבה אחת).

ולכן נ"ל לפרש גאולה מן הצרות הבאות עלינו תמיד ואח"כ ישועה וכמו בתפלת י"ח שאומרים גואל ישראל ואח"כ הושיענו ונושעה (ויעויין ברש"י מגילה יז, ב ובפי' עיון תפלה, על תפלת י"ח שבסי' אוצר התפלות) ובתחלה בא בבקשה כללית חיים טובים, והולך ומפרט: א) בגשם: גאולה וישועה (הרחקת הנזק) פרנסה וכלכלה. ב) ברוח: זכיות, שיכריעו הזכיות (ושייך בזה בקשה, שיהי' נושא וכובש עון) סליחה ומחילה שימחו העוונות כליל.

עוד להעיר בענין זה: א) ספרים אלו נזכרים בהיהי רצון שאומרים בהו"ר אחרי ספרי התהלים, אלא שאחרי ספר דו"ה אומרים: ספר ישרים ותמימים וספר צדיקים, ואחר ס"ג: ספר מזונות ופרנסה טובה, ובפי' תיקון תפלה שבסידור הנ"ל בתפלת א"מ הובאו נוסחאות אלו ממחזור טוניס וכו'.

וא"כ כיון שבסידורנו לא נתקבלו שינויים אלו הרי גם ביה"ר הנ"ל צריך לתקן כן.

ב) מש"כ בעץ יוסף דספר סליחה ומחילה הוא כנגד ס' ויקרא הרי מלבד דלא פירש מפני מה בא לבסוף הנה מופרך הוא מיה"ר הנ"ל דאחרי ס"ג שבתהלים שהוא כנגד ס' ויקרא אומרים מזונות ופרנסה טובה.

באיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רנד

מהעתק המזכירות.

הנוסח: באבינו מלכנו הארוך.

מהוררא"מ: כנראה הרשברג. אגרת נוספת אליו - לעיל קפו.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.