ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנה

ב"ה יום א' ט' חשון תש"ז

ברוקלין, נ. י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר אברהם

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אלול ה'תש"ו, שמחתי לשמוע כי בא בשלום לארצנו הקדושה תותב"א והתענגתי כי מצא את סביבת אנ"ש שי' אשר יוכל לרוות שם את צמאונו ללמוד התורה ולדעת את דרך ה'.

ובטח גם שם ישתדל להשפיע ג"כ על אחרים לקרבם לתומ"צ ולחזקם בקיומם.

ידוע מארז"ל (ב"ר ספ"ה) למה נקרא שמה ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, וישראל על שם כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל, וא"כ דירה בארץ ישראל, היינו שעושה רצון קונו אף שעי"ז צריך ללחום נגד אנשים וגם נגד כחות הטבע (שהמזלות ומלאכים הם שלוחים להנהיגו, ולכן הטבע בגימט' אלקים כמ"ש בשל"ה מס' פסחים דרוש ג') כי אוירא דארץ ישראל מחכים ומסייע שלא יכנס רוח שטות (שאין אדם עובר עבירה אלא א"כ נכנס בו רוח שטות).

נשמח לשמוע מהנעשה אתו לטוב ומפעולותיו בחזוק התורה והיהדות.

באיווי כ"ט.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רנה

מהעתק המזכירות.

מוהר"ר אברהם: גולדברג. אגרת נוספת אליו - לעיל קפז.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.