ספריית חב"ד ליובאוויטש

רס

ב"ה ג' ויחי' ה'תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"מ שי'

קאלמענסאן

שלום וברכה!

מכתבו מיום ד' תולדות נכון נתקבל ות"ח על שלחו מכתבי לאמי מורתי שליט"א, ולפלא גדול על אשר אינו מזכיר ע"ד שלומה ובריאותה, אם אנ"ש הנמצאים שמה עוזרים בידה כפי יכולתם בכל הנצרך לה (ופשיטא אשר עלי לסלק) וכו', ובודאי ימלא במכתבו הבא בפרטיות.

כפי בקשתו נשלח על שמו כמה מהוצאותינו בחבילה בפני עצמה, ומטובו לאשר הקבלה, ועליו לסדר אשר ישתמשו בהם רבים, אם עי"ז שיהיו מונחים במקום שרבים נמצאים שם (ביהכ"נ, חדר לקריאה וכיו"ב) או ע"י שאלה ע"מ להחזיר ולחזור ולהשאילם לאחר, וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו.

שמעתי אשר במחנו עתה, יש ספרי חב"ד, אשר הדפיסום באונגארון טשכי' וכו' במשך המלחמה וסמוך לה מלאחרי' (אצל הרב ראפאפארט?) ומטובו להודע ולשלוח לכאן עקז' אחד מכל ספר וספר ע"ש המל"ח או קהת. ומובן אשר נשלח ספרים אחרים תמורתם, כפי הוראתו.

הדפסנו פה במהדורא חדשה עם איזה תיקונים והוספות, ע"פ הוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א את הסידור תהלת ד' (כמדומה שנתעסק בו אביו בהיותו בפ"ב) וג"ז נשלח על שמו וכפי הנ"ל, ומטובו לאשר קבלת כל החבילות.

אחכה מכתבו מבשר טוב בנוגע לאמי מורתי שליט"א בהקדם יעוין בת"י עה"פ נפתלי אילה, ובמדרש הובא בס' צרור המור נפתלי אילה שלוחה על נפתלי נאמר שהי' איש שלום ולו עשו אביו ואחיו שליח לבשר שלום, וי"ל שייכות נפתלי, מהירות ובשורות טובות ע"פ המבואר באוה"ת להצ"צ שנפתלי הוא מל' תפלה וחבור מלמע' מעלה עד למטה מטה וכשהולך במהירות הוא אך טוב וחסד וכנודע בענין שקדים דאהרן (לקו"ת ס"פ קרח).

באיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רס

מהעתק המזכירות.

כבוד.. קאלמענסאן: לאחר שניצל מרוסיא, יחד עם כמה מאות משפחות מאנ"ש, נשאר בפראג, כדי לעזור לניצולים, בדרכם לארצות הרווחה. אגרות נוספות אליו - לקמן רצ.

שפט. שצה. ראה גם לקמן אגרת שלג.

מכתבי לאמי: שגם היא ניצלה בתקופה זו והיתה עדיין על אם הדרך לפריז ומשם לארה"ב.

נתעסק.. בפ"ב: ראה קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' לה הערה 82.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.