ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסא

ב"ה י' טבת תש"ז

כבוד החו"ב וו"ח אי"א נו"מ וכו' התמים

מהור"מ שי'

שלום וברכה!

זה זמן רב אשר לא קבלנו ממנו מכ', אף שהגיענו פ"ש ע"י אחיו הר"ש שי'.

בחשבי ע"ד חוסר האמצעים להדפסת כתבי וספרי כ"ק רבותינו הצעתי לפני אחיו ע"מ שימסור לכם, והנני כופל הצעתי גם בכתב שתסדרו ועד להדפסה מבין אנ"ש והתמימים, ותפקידו יהי' לייסד קרן להדפסה (ע"י נדבות מאנשים שירצו שיזכר שמם על הספר, או לזכר נשמת כו' וכיו"ב. נדבות סתם וכו') ולהשתדל אח"כ בהפצת הנדפסים (שעי"ז יוחזר לקופתם חלק עכ"פ ממה שישקיעו בהדפסה).

איני רוצה לכתוב יותר פרטים בזה, מאי ידעי תנאי מקומם במקצוע זה, וזה עליהם להחליט כפי בינתם. ומה שנודע לי הוא זה שלא תהי' מניעה מפני חוסר אמצעים, להפצת תורת רבותינו, כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נתן הרשיון לפרסמם, אחכה לחוות דעתו בכלל בזה וגם באופן חיובי, להצעתו את מי להכניס בועד זה (בכל אופן מוכרח שהוא יהי' בהועד) וזאת להעיר אשר ע"ע לא השתתפו יושבי אה"ק בהוצאת הדפסת תורת דא"ח כלל.

מטובו לתת לאחי שי' עשרים ליטראות בהקדם. ויכול לקחת מקופתנו ות"ח מראש.

ע"ח התורת שלום נתן אחיו לי י"ט וחצי שקל ובעד חבילתי שלמתי כפי הוראתו י"ח שקל. כן יכול לשלח לנו עשרים טופסים תניא.

אקוה אשר בעוד כחדש ימים תיגמר הדפסת התורת חיים, אמרי בינה ופירוש המלות. ובטח נודע לו אשר הו"ל את הדרך מצותיך והסדור תו"א עם שער הכולל.

אחכה למענהו על הנ"ל ואסיים באיווי כט"ס.

מנחם שניאורסאהן

המכ' ע"ד את"ה והמכ' להרב טקאטש בטח נתקבל. מה נשמע ע"ד ביאורי התניא אשר אצל הרב טקאטש?

רסא

מהעתק המזכירות.

מהור"מ: גורארי'. אגרת נוספת אליו - לעיל ריח.

ליטראות: לירות שטרלינג.

שקל: דולר.

המכ' להרב טקאטש: ראה לעיל אגרת קצא.