ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסב

ב"ה יום א' י"ג טבת, תש"ז

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א חו"ב וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

אתחיל בבקשת סליחה על ההפסק הארוך בין מכתבי אחד לחברו והוא מפני רוב הטרדות שונות ומשונות, ובודאי יאמר סלחתי.

מכתבו מחדש מנ"א בעתו קבלתי, וחכיתי להעתק הקונטרס ע"ד לה"ק והעתקת חלק מהמכתבים אבל לע"ע לא נתקבל, ובודאי ימלא הבטחתו כפי האפשרי, כן לא ענה על שאלתי בענין הסקירה ע"ד עסקנות הצבורית של כ"ק אדנ"ע בשנים האחרונות.

ת"ח בעד הערותיו באיזה השמטות בתורת שלום ס' השיחות תקותי אשר לעת הזאת כבר עבר על כל הספר, ומה טוב הי' ולתועלת הרבים אם הי' כותב את כל ההשמטות או שינוי הנוסחאות על הסדר (השנים או העמודים) בגליון בפ"ע ובהוראת המקור (שמע בעצמו או מפי אחרים, מצא ברשימה) כי תקותי אשר סו"ס יעלה בידינו להו"ל מילואים ותיקונים לס' שיחות הנ"ל, ויהי' גם לכ' חלק בזה

- ס' השיחות שנשלח לו ומבלי לחכות להזמנתו הוא מידעי את החביבות של שיחות אלו אצלו, ובתקותי ובטחוני אשר ימנה בין אלו שיקחו חלק בהו"ל כתבי כ"ק אדנ"ע ע"י שיודיע את השמור בזכרונו מענינים תוכניים הנוגעים לרבים, ישלח העתקות והשמטות הנ"ל וכיו"ב.

צויתי לשלוח לו מהוצאותי[נ]ו בזמן האחרון (הוספה לס' דרמ"צ ובד קדש) ובטח קבלם במועדם, ואם יש לו הערות בזה מטובו להודיעני ובתנאי כנ"ל, אשר לא יקפיד עלי אם יתאחר המענה שלי וידינני לכף זכות.

אסיים בפ"ש כב"ב שי' ובאיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

אולי יש תח"י או אצל מי ממכיריו ביאורים הערות וכיו"ב על התניא מחסידים הראשונים, כי יש בתכנית שלנו להו"ל את התניא (וכמובן דף על דף) בתוספות מ"מ, הערות, השואה לדפוס הראשון וכו'.

רסב

מהעתק המזכירות.

מהור"י: לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל רכח, ובהנסמן בהערות שם.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.

ביאורים.. התניא: ראה גם לעיל אגרת קעט, ובהנסמן בהערות שם.