ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסה

ב"ה, יום כ"ז שבט, תש"ז

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נכבד ונעלה כו'

מהר"ח שי' האוולין

שלום וברכה!

במענה על מכתביו

א) ת"ח רבה על טרחתו בענין הסרטפיקאט של אמי מורתי שליט"א ומסרתי תוכן המענה שלו לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, בינתיים נולד אצלי ספק בענין שנותי' וכו' מפני השינויים וד"ל, והנני מחכה לבירור ואז אמשיך בזה ואודיעו, כמובן.

ב) בענין שטר הקני' של הבית ונחלה בחברון, הנה בין התעודות אשר שלח נמצא רק שטר קני' ע"ש כ"ק אדמו"ר נ"ע, ובאשר בטח נעשה אח"כ גם שטר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, נצטוותי לבקשו לחפש אחריו להשאיר אצלו פוטוגרפיא רשמית ממנו, ולשלוח גוף התעודה לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ג) זה מכבר צויתי לשלוח לו, בתור מסייע ומשתתף בעבודתנו, עבודת המל"ח, וקה"ת: בד קדש, ספרי הצ"צ, הוספה לדרמ"צ להצ"צ, מאמר לי"ג שבט, ומטובו לאשר קבלתם.

ד) מכירת ספרי הצ"צ נמסרה פה למר גולדמן והוא שלחם גם לאה"ק, ולכן אין אנו שולחים אותם לקונים שם, בכ"ז, אחרי אשר כפל בקשתו ע"ד שילוח הצ"צ להרר"י שי' אורינשטיין, הרי, כיוצא מן הכלל, צויתי לקנות פה במחיר היותר זול (15 שקל) סעט אחד ולשלחו, ובודאי יאשרו הקבלה.

ה) ע"ד היל"ש וקרן אורה אומר המו"ס אשר כבר עומד בקשר ישר אתם.

ו) העתקות מכ' מהר"א מקאליסק נתקבל לע"ע רק פעם אחת וע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ז) במכ"ע במישור כ' אד"ר תש"ו הי' מאמר ע"ד אביו של אדמו"ר הזקן, האפשר להשיג את המאמר? מה היא מהות כותב המאמר?

ח) ראיתי בהעברה בספרי' של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ס' תולדות משפחת הרב מלאדי למר מ. ש. סלונים, ויש בו כמה ט"ס ופרטים שחסרו, מי הוא מחבר ס' זה? ומהותו?

ט) זה מזמן רב אשר כתבתי לתלמידי תו"א (כהן ובר וכו') להר"מ הרמא"ל שפירא, להרר"ד שפירא (בעהמח"ס בני ציון) ולא הגיעני אישור קבלת מכתבי אלה.

יוד) ולסיים בענין של תורה:

בעסקי עתה בהכנה לדפוס מאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בהוספת מ"מ וציונים עליהם, באתי למאמר הרגיל במאמרי דא"ח: פנימיות אבא פנימי' עתיק*, והנה המקור לזה נסמן בלקו"ת בי' לד"ה שוש אשיש ספ"ג, וכותב שם שכן מוכרח בפע"ח ש' הק"ש פט"ו, ולכאורה צע"ג דשם - וכן בש' הכוונות ק"ש ד"ב - כתב בפי' שהוא חיצוניות עתיק.

ואולי י"ל, עפמ"ש שם וגם ברמ"ז זח"ג (ד"ס, ב) שהביא בלקו"ת שם, דפני' אבא חשוב כאור עתיק ש בתוך אריך, והנה בא"א מתלבשין רק ז"ת ולא ג"ר שנשארו מגולין (ע"ח שער א"א רפ"א ועוד) וכח"ב דא"א מלבישין לחג"ת דע"ק, וז"ת המתלבשין אח"כ בחו"ב - כי מבינה דא"א נעשו כתרים לאו"א - מלבישין לנה"י דע"ק, והנה חג"ת לגבי נה"י נק' פנימי' ולגבי ג"ר - חיצוניות, ובק"ש של שחרית שבו מדבר בפע"ח שם, ממשיכים מנה"י דעתיק מחיצוני' או"א. ופנימי' או"א הוא חג"ת דעתיק ואף שבפע"ח אומר ע"ז חיצוניות עתיק, נק' הוא (בהגהת הרנ"ש וכו' המובא בלקו"ת שם ובמאמרי דא"ח) פנימי' עתיק לגבי נה"י דעתיק. ולהעיר מאיפה שלימה על אוצ"ח עתיק פ"ד סק"ז - וכ"ז יתאים למ"ש בהמשך רס"ו יב-יג בבי' ענין דפני' אבא הוא פנימית עתיק דכ"ז הוא עונג המורכב, אבל עונג הפשוט ושאינו מורגש אינו פנימי' אבא - ענין זה ראה ג"כ בש' היחוד פכ"ג ואילך.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

רסה

מהעתק המזכירות.

כבוד.. האוולין: אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. הסרטיפיקאט של אמי: ראה בזה לעיל אגרת רכו, ובהנסמן בהערות שם.

שטר.. בחברון: ראה לעיל אגרת רמו, ובהנסמן בהערות שם.

העתקות.. מקאליסק: ראה לעיל אגרת רל, ובהנסמן בהערות שם.

תולדות.. מלאדי: ראה לקמן אגרת שיא.

כתבתי לתלמידי תו"א: לעיל אגרת רלא.

*) בקונטרס לימוד החסידות בהערתי באריכות.

הרמא"ל שפירא: לעיל אגרת רלד.

להרר: ד שפירא: לעיל אגרת רלג.

בהמשך רס"ו יב-יג: מאמרים יב-יג ד"ה ויצא-וישלח. ראה גם לקמן אגרת רפז.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.

בקונטרס לימוד החסידות: ע' 6. ראה גם לקמן אגרות רפז. רצז.