ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסו

ב"ה, א' דר"ח אדר, תש"ז

לועד בית הספר לנערות "בית רבקה"

בפאריז

שלום וברכה!

ע"פ פקודת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א רשמנו את ביה"ס בית רבקה בפאריז לרשת בתי ספר שתחת הנהלתנו.

בחבילה מיוחדת שולחים אנו לכם את התכנית הרגילה לבתי הספר "בית רבקה", ואם הנכם מוצאים לנחוץ להנהיג איזה שינוים בתכנית ביה"ס בית רבקה בפאריז בהתאם למצב המקום, נא להודיענו הצעתכם בזה.

ההברה בלמודים בבתי הספר בית רבקה היא אשכנזית,

מצרפים אנו בזה גליון שאלות ונא למלאו ולשלחו לנו.

אר"ז (תענית כ, א) משנכנס אדר מרבין בשמחה, והוא מפני ימי הפורים, והנה עיקר ענין פורים, ובפרט ע"פ המבואר בדא"ח, הוא מה שקיימו על מה שקבלו כבר (שבת פח, א) בנתינת התורה, ולכן כמו שנתינת התורה תלוי בזה שהנשים נתרצו תחלה לקבלה וכמרז"ל (שמ"ר פכ"ח) כמו"כ גם עיקר נס פורים ע"י נשים הי' וכמ"ש הרשב"ם (תוד"ה שאף מגילה ד, א. וראה ברש"ש שם ישוב הקושיות).

בברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה

הרב מנחם מ. שניאורסאהן

רסו

מהעתק המזכירות.