ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסח

ב"ה ט' אייר ה'תש"ז

פאריס כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א ועוסק

בצ"צ וכו'

מהור"ר ישראל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו

ת"ח על השורות האחדות ע"ד שש"פ ואחש"פ בבית כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, אף שקיצר בענין שגם אריכות גדולה בו מביאה תועלת.

ע"ד הדפסת ברכה בחוברת שמו"ל לכ"א אייר, הנה, אם כפי הקס"ד במכתבו שתצא לאור קודם כ"א לחד"ז, אין הזמן מספיק לשלוח מכאן, כיון שעדיין צריך אני לקבל ממנו איזה ידיעות ע"ד מהות חוברת זו ותוכנה, שלא הודיע מאומה עד"ז ואפילו ברמז.

ע"ד מסירת התמיכה לקרובות: השלוחים עדיין לא באו חזרה משם. זה שלקח ע"ע למסור מם, אני מכירו בעצמי וחזקה שליח עושה שליחותו. אותו של הע מסופקני קצת ואדע על ברור בחזירתו, כנראה בשבוע הבע"ל. בנוגע לביאתם לפאריס, אין הדבר תלוי אלא בכיס (כנראה ל"ה לכאו"א, לערך), כפי ידיעתי, אין עתה קופה צבורית על ענין זה, ועל כת"ר להחליט אם יקח זה ע"ע.

החותם באיווי כט"ס

מ. שניאורסאהן

רסח

מצילום כתי"ק.

מהור"ר ישראל: דזייקאבסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א אגרת ו, ובהנסמן בהערות שם.

ברכה בחוברת שמו"ל: לכבוד החגיגה השנתית החמישית של מוסדות החנוך "בית רבקה" דברוקלין שע"י המל"ח, שהתקיימה בכ"א אייר. ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ט אגרת ג'לא. לפועל נדפסה שם, בנוסף לאג"ק הנ"ל, ברכת ועד הרבנים דנ.י. ועוד, גם ברכת הרב חדקוב שליט"א, מטעם המל"ח.

לקרובות: של הר"י דזייקאבסאן, שניצלו מרוסי' ושהו בשעה זו במחנה פליטים באשכנז.