ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסט

ב"ה ד' תמוז תש"ז

כבוד אנ"ש הוו"ח אי"א וכו' אשר בעיר

פאריז

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ת"ל באנו לפה שלום. במועדו טלגרפתי עד"ז על הכתבת ברחוב איוועס קערמעס ולפלא אשר נתקבלה הטלגרמה חזרה, באמרם אשר אין רחוב כזה במחנם!

א) כמובן מסרתי הפ"ש לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א והשייך למעמד, אבל זה כשבוע ויותר שמחכים לקבלת הרשימה וגם מכתבם המודיע ע"ד הועד ופעולותיו הטובות, ולע"ע אין מאומה! ואם בתחילת הענין כך "מה יהי'" כשיתיישן הדבר? בטחוני חזק, אשר לא יאחרו עוד את מכתבם, ויודיעו בהקדם אדות פעולתם ע"ע, ע"ד הרחבת התעסקות הועד מחוץ לד' אמות של קבוץ ליובאוויטש כמדובר לפני נסעי (שזהו ענין עקרי הן בגשמיות הן ברוחניות) ותכנית העבודה [א]להבא.

מוסגר פה מכתב השייך למעמד.

ב) מוסגר פה נוסח השאלון לכתיבת האותיות בס"ת של קבלת פני משיח. וכל הרוצים להשתתף בזה, הם וב"ב יערכו רשימה כללית במענה על כל השאלות ובהוראת סכום ההשתתפות (וכבר הודעתי שזהו רק כדי שיהי' חלק לכאו"א בהוצאות. והרוצה להוסיף לפענ"ד יוסיף בקופת המעמד) ויודיעום אח"כ האותיות שנפלו לגורלם.

ג) מוסג"פ נוסח להשתתפות בחברת משניות בע"פ עם איזה מכת' השייכים לזה, ואם יערכו רשימה מהרוצים להשתתף בזה יגרילו גם עליהם, ויודיעום החלקים.

הרב פרידמאן מביהכנ"ס 25 ביקש שיצרפו ממתפללי ביהכנ"ס ג"כ לחברה זו, ובודאי ישאלו אותו עתה עד"ז ויעוררו בהרחבת הענין.

ד) מוסגר פה נוסח ליסוד או להרחבת חברות תהלים, והרוצים להצטרף יודיעו שמם וכו' ע"פ המבואר בנוסח.

בקובץ מכתבי כ"ק מו"ח אד"ש (השני) נמצאו מכ' אחדים שלו ע"ד ג; ד. ונשלח להם עתה בפ"ע.

ה) נשלחה להם חבילה מהנדפס על ידינו. ומטובם לשלח ע"ש המל"ח רשימה ממה שמסרתי להם טרם נסעי, ונדע מה לשלח בהקדם.

ע"ד כהנ"ל יוכלו לכתוב או לכאו"א מהמוסדות הנ"ל בפ"ע, או על שמי. והעיקר שיצאו הענינים מן הכח אל הפועל. וכמו שביאר אדה"ז (אגה"ק סכ"א) בנחיצות הזריזות בזה.

מה שמדייק באגה"ק (שם) פעמיים לומר "בעוה"ז", י"ל שמרמז על פעולת ומעלת הצדקה דוקא להמשיך האור והשפע לעוה"ז הגשמי וכמ"ש באגה"ק ס"ג ועוד. וע"פ הנ"ל יומתק ג"כ הסיום "שהרי אדם נדון בכ"י" אשר ג"ז שייך דוקא למצות הצדקה ועפמש"נ בעט"ר (ר"ה) חנוך לנער (בסופו) קונטרס ומעין מי"ט ואילך שהדין בכ"י הוא שייך להמשכה בעוה"ז דוקא.

נתעכב המכ' ליום ב', וזה עתה נתקבל מכ' בצירוף רשימת המעמד.

המחכה למכ' מבשר טוב.

רסט

מהעתק המזכירות.