ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערב

ב"ה כ"ז תמוז תש"ז

כבוד הנו"נ וו"ח אי"א חו"ב וכו' מהורב"צ

שי'

שלום וברכה!

מכתבו מיום ט' תמוז נתקבל בחג הגאולה י"ב תמוז ובו ביום העלתי לזכרון לפי כ"ק מו"ח אד"ש את האסורים בכ"מ שהם את גאלדין וסערעבריאנסקי וכל הת' ואנ"ש שבמדינתנו.

ע"פ מאמר חז"ל חמרא למרא טיבותא לשקיא (עיין דרך מצותיך מצות מילה פ"ג) הזכרתי שזהו ע"י התעוררות מהרב"צ.

הטלגרם של כ"ק מו"ח אד"ש לחג הגאולה בטח ראה. מענה ביחוד על הזכרתי אמר כ"ק שאין צריך.

נשלח לו ספר התולדות "מהר"ש" שי"ל לחג הגאולה, ובטח יאשר את קבלתו.

תמי' על אשר אינו מזכיר במכ' שכבר הביא את ב"ב שי' לפאריז, ומה נעשה עם ניירותיו והויזא שלו לכאן.

מטובו לפ"ש כל הדו"ש. החותם באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

לאמי מורתי הרבנית שליט"א ת"ל שלום.

רעב

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לקמן רצט. שט.

האסורים: ראה גם לקמן אגרות רצט. שכד.