ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעג

ב"ה כ"ז תמוז תש"ז

מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

שני מכתביו, עם המצורף לראשון מכתב גלוסקין (לו אכתוב ביחוד) בת"ח קבלתי.

ואתו הסליחה על איחור המענה ע"ע, והוא מפני רוב העבודה אשר נתקבצה בעת אי היותי פה, ואשר גם עתה עדיין לא נעשתה כולה.

א) חקרתי ודרשתי זה כמה פעמים למכתבו שאלה אשר כתב לכ"ק מו"ח אד"ש ומפני סיבה נאבד המכתב ורק אתמל נמצא.

ב) כפי ההבטחה הזכרתי לפני כ"ק מו"ח אד"ש את ישראל בן ביילע הכהן מנעוועל, וגם בעת רצון הוא חג הגאולה י"ב תמוז. כמובן, אמרתי שזהו בהתעוררות ממנו וכונתי היתה כדי שגם שמו יעלה לזכרון (ראה מכתב כ"ק מו"ח אד"ש הנדפס בהתמים ח"ב ע' עג או בקובץ מכ' הראשון ע' 20).

ג) ת"ח על הבשו"ט מביאת גיסו עם ב"ב שיחיו שלום ומהגדלת הבית רבקה. ובטח ישתדלו שתלך הלוך וגדול וכפי רצון כ"ק מו"ח אד"ש.

ד) ע"פ הצעתו שיעזור בהענינים הנני לבקשו שיקח את כל חבילות הספרים שנשלחו לי לפאריז על האדרעס של 10 ריע דיע, ויודיעני מה נמצא בהם, ואז אכתוב לו מה לעשות בהספרים, ותודה מראש.

ה) לחג הגאולה הו"ל ספר תולדות מהר"ש וצויתי לשלח לו עקזעמפל.

ו) מטובו למסור לר"מ שי' איטקין שמסרתי תומ"י כל הכלים והפרכת לכ"ק מו"ח אד"ש. ומהנכון שהר"מ שי' יכתוב כל סדר ההשתלשלות של הכלים והידיעות שיש לו אודותם על שמי או ישר למזכירות כ"ק מו"ח אד"ש.

ז) מטובו להודיעני עוה"פ יום פטירת אאמו"ר בדיוק. אם הוא כ' מנ"א (9 אוגוסט) לפני שקיעת החמה או לאחר כך. ואולי יש לברר אצל יעקב יוסף ראסקין וכו' שהי' אז שם.

מטובו לפ"ש ידידנו הוו"ח אי"א וכו' מהרשב"ץ שי', כבקשתו, הזכרתיו בחג הגאולה לפני כ"ק מו"ח אד"ש לבקשת ברכה בעסקיו.

בחג הגאולה ש.ז. הי' כ"ק מו"ח אד"ש נוכח בהתועדות משך איזה שעות, ובטח הגיעם הטלגרם שלו לחג הגאולה בזמנה.

אפ"ש כב"ב יחיו וכל הדו"ש ואאחל כט"ס.

מ. שניאורסאהן

לאמי מורתי שליט"א, ת"ל, שלום ופו"ש כב"ב יחיו.

מוסג"פ מכ' להר"מ שי' ליפסקער. מוסג"פ שטר ת"ק.

רעג

מצילום האגרת.

מהורש"ז: בוטמאן. אגרות נוספות אליו - לקמן שז. שנב.

מכתב כ"ק מו"ח: נדפס באג"ק שלו ח"ג אגרת תשפד.

יום פטירת אאמו"ר: ראה גם לעיל אגרת קעח, ובהנסמן בהערות שם.

מהרשב"צ: אלטהויז.