ספריית חב"ד ליובאוויטש

עדר

ב"ה כ"ז תמוז תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א וכו' מהו"ר שמואל שי'

שו"ב

שלום וברכה!

בשמחה הנני להודיעו, אשר יצא כבר מבית הכורך ספר תולדות אדמו"ר מהר"ש נ"ע, הוא הספר אשר כבו' לקח ע"ע הוצאות הדפסתו.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, אשר הביאו הספר ביום י"ב תמוז, הוא חג גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ביום מלאת עשרים שנה לשחרורו. ובו ביום הכנסתיו אל כ"ק מו"ח אד"ש.

מובא בס' הנ"ל (ע' 71)15 שאדמו"ר הזקן אמר ששמואל היינו שמו-קל (עיין של"ה ר"פ תולדות והגהות החיד"א לזח"ב קמח, ב' נדפסו בזהר ווילנא באו"א קצת).

ואולי י"ל הביאור עפמ"ש בעל השם הזה עצמו, הוא אדמו"ר מהר"ש נ"ע (בהמשך וככה תרל"ז ס"י) על מרז"ל הקב"ה קראו ליעקב א-ל שהיינו מה שהטעימו מעין עוה"ב, אשר לעת"ל מנחיל ש"י עולמות ומעין זה "מעשר מזה" הוא א-ל. (וי"ל שזהו מה שאדמו"ר מהר"ש נ"ע הי' עשיר גם בגשמיות אף שבכלל כשצדיקים מבקשים ליישב בשלוה בעוה"ז השטן מקטרג שמתוקן להם עוה"ב, ב"ר ר"פ פד, שזהו ג"כ פי' הפשוט של הטעימן מעין עוה"ב ב"ב ספ"ק).

גודל זכות פרסום ספר הנ"ל בודאי אין צריך באור למר ולדכוותי'. ורק אדגיש מה שהזדמן - בהשגחה פרטית - שנגמר ביום הגאולה ויום הולדת (שאז מזלו שולט. ירוש' ר"ה פ"ג ה"ח) של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ויה"ר שיקויימו בו ברכותיו של כ"ק מו"ח אד"ש מה שקבל ממנו בעת היותו פה פא"פ או בכתב.

החותם באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ טופס א ובחבילה בפ"ע עוד ה. ומטובו להודיע כמה עוד לשלח ועל איזה כתובת.

עדר

מהעתק המזכירות.

מהו"ר שמואל: קאראקאוואסקי.