ספריית חב"ד ליובאוויטש

ערה

ב"ה א' מנחם אב תש"ז

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נכבד ונעלה כו'

מהר"[ח] שי' האוולין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב ניסן - ומתאחר מכתבי מפני בקורי באייראפא.

א) ת"ח על ברכתו לביאת אמי מורתי הרבנית שליט"א, וכל המברך יתברך בתוספות מרובה כו'. ת"ל הנסיעה עברה בטוב ושלום לה.

ב) שטר הקני' של הבית ונחלה בחברון אשר ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לא נמצא בין הניירות ששלח לכאן זה מכבר, כן לא נתקבל ע"ע ההעתקה משטר זה שמבטיח לשלח במכתבו הנ"ל. תקותי אשר עתה עכ"פ יושלח שטר זה תומ"י לידי כ"ק מו"ח אד"ש בלי כל דחויים.

ג) המוכר ספרים אומר אשר שלח להם היל"ש וקרן אורה.

ד) העתקות מכ' מהר"א מקאליסק ע"ש כ"ק מו"ח אד"ש נתקבל רק שילוח אחד במשך כל העת, על שמי לא נתקבל כלל.

ה) המאמר הנדפס ב"מישור" לא הגיע לע"ע.

ו) מכבר עניתי להרמא"ל שפירא והר"ד שפירא (בעהמ"ס בני ציון) על מכ' בחד"ת.

ולפלא שלא אישרו קבלת מכתבי.

ז) נתקבלו שתי חבילות של קונטרס הא וחבילה של היומן שנדפסו בא"י.

ח) הו"ל זה עתה ספר התולדות אדמו"ר מהר"ש נ"ע ונשלח לו ע"י נוסע.

ט) אודות דף החסר בצ"צ שלו בודאי יוכל להשיג במחנו עקז' שלם להעתיקו משם.

יוד) ליום היארצייט של אאמו"ר נ"ע כ' מנ"א אנא לתת על חשבוני מקופתנו עשר שקל לתו"א, עשר שקל לכולל וחמש לחברת תהלים העולמית.

אמרתי בהתועדות דשבת מברכים מנ"א דשם החודש הוא אב וכן כותבים בגט (ראה קב ונקי סנ"א סק"ד) אבל בכתובה וברכת החודש אומרים מנ"א. וי"ל ע"פ המבואר בדא"ח דיש לראות גודל אהבת האב כשמכה את בנו, וזהו בזמן הגלות שאז ישראל כאשה שנתגרשה (יומא פ"ב) לכן בגט כותבים אב (לשון אב, כ"כ בד"ה נחמו עת"ר) אבל בקשתנו היא שתהי' האהבה בהתגלות דוקא ולכן בברכת החודש (וכן בכתובה שהיא כדי שלא תהא קלה כו' היפך דגירושין) אומרים דוקא מנחם.

ברכת לאלתר לגאולה ולנחמה כפולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

ערה

מהעתק המזכירות.

כבוד.. האוולין: אגרות נוספות אליו - לעיל קעט, ובהנסמן בהערות שם. שטר הקני'.. בחברון: ראה לעיל אגרת רמו, ובהנסמן בהערות שם.

העתקות מכ' מהר"א מקאליסק: ראה לעיל אגרת רל, ובהנסמן בהערות שם.

המאמר הנדפס ב"מישור": ראה לעיל אגרת רסה.

להרמא"ל שפירא: לעיל אגרת רלד.

והר"ד שפירא: לעיל אגרת רלג.