ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעו

ב"ה, ז' מנחם אב תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א המתנדבים להפצת דא"ח

העושים

והמעשים ובראשם הרה"ג והרה"ח הר"ר

מאיר שי'

והנו"מ מוהר"ר חיים שי' שו"ב

שלום וברכה!

בשמחה נודענו אשר פועל ה' בידם הצליח ואספו חלק מהאמצעים הדרושים להדפסת ספרי אדמו"ר האמצעי, והו"ל ספרים הנ"ל ובודאי גם כבר נשלח לכאן כמדובר.

ובלי ספק משתדלים גם עתה כפי האפשרי להרבות סכום הנאסף, כדי להשלים עכ"פ עוד חלק מהחסר בהוצאות.

גודל זכות הענין בכלל - בטח אין נצרך לביאור וכ"ש לאריכות לדכוותייהו. ולא באתי בזה אלא להדגשה, אשר גדול שכרו להגין ולהאיר בעוה"ב ובעוה"ז בנפש ובגוף.

והוא מובן ע"פ מרז"ל (סנה' צ, א) כל מדותיו של הקב"ה מדה כנגד מדה. בעוה"ב ובעוה"ז, דהנה שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (קדושין לט, ב). והטעם כי שכר מצוה שציווהו אור א"ס והבלתי בעל גבול, ומקיים רצונו גם השכר אורו א"ס ובלתי גבול הוא.

ולכן אי אפשר שיתלבש בעוה"ז הגשמי ובעל גבול (עיין אגה"ק ס"ג). במה דברים אמורים במצות בכלל, אבל ישנם מצות שעל ידם פועל מקיים המצוה גם בעוה"ז, וא"כ הרי נוסף על מעלה הנ"ל, האין סופית, יש בקיום מצוה זו גם ענין הפעולה בעוה"ז (ראה פיה"מ להרמב"ם פאה פ"א מ"א). ולכן גם בשכרה יש שני הדברים: העיקר קיים לעוה"ב והטפל - בעוה"ז.

והנה כמה נשתוקקו גדולי ישראל (יבמות צו, ב. בכורות לא, ב. זח"א ריז, ב) שיאמרו שמועה בעוה"ז כשנשמתם בישיבה של מעלה, שעי"ז יהיו גרים בשני עולמים בעוה"ב ובעוה"ז. ולכן שכר הגורמים לזה, ע"י שמסייעים להפצת תורתם, היא, מדה כנגד מדה, גם כן בעוה"ב ובעוה"ז. בנפש ובגוף. התורה והמצוה אף שניתנו לנשמה בגוף דוקא (שבת פח, ב), עיקר שייכותם ופעולתם הוא בנפש, שהיא רוחניית ולא בגוף החומרי. וכשפועלים בגוף היא לשברו שיעשה היפך טבעו. בא הבעש"ט וסלל הדרך לעבודת ה' עם הגוף ובשמחה ולא ע"י שבירה וסגופים, וכנודע תורת הבעש"ט עה"פ כי תראה חמור שונאך (שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הובא בה"היום יום" ע' כ"ג), ונתבאר בכ"מ בתורת החסידות. ולכן כשהפצת התורה, וכמו בנדו"ד, היא בתורת החסידות, שאז הוא פועל באיש הלומד התקשרות באילנא דחייא ולא ע"י סגופים כ"א ע"י שמחה, הרי שכרו מדה כנגד מדה שכר רוחני וגם גשמי ברוב טוב גשמי ורוחני.

החותם בכבוד וברכה מרובה,

מ. שניאורסאהן

רעו

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 222 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הר"ר מאיר: אשכנזי. אגרות נוספות אליו - לעיל רלט, ובהנסמן בהערות שם.

שיאמרו שמועה בעוה"ז: ראה גם לעיל אגרות קצג. רה"ו.