ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעז

ב"ה, ח' מנחם אב תש"ז

כבוד הרה"ג והרה"ח הנכבד והנעלה אי"א

וו"ח וכו'

התמים מוהר"מ שי' אשכנזי

שלום וברכה!

הייתי איזה חדשים באיירופא ולכן נתעכב המענה על מכ' כת"ר ואתו הסליחה.

א) מוסג"פ מכ' תודה והתעוררות בעניני ההדפסה ולא אכפיל פה, מלבד בקשה על להבא אם תהי' איזה אפשרות לאסוף ע"י עושי רצונו וכיו"ב, ולהוסיף על מה שאספו כבר לצרכי ההדפסה. גודל הנחיצות בזה בטח אין צורך לאריכות, ובפרט שכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א דורש בתוקף להרחיב ההדפסה וההפצה יותר ויותר.

ב) בענין השו"ב למחנו דברתי עם כ"ק מו"ח אד"ש איזה פעמים עד"ז והנה אותם שחשבו תחילה אודותם - נתברר עתה שאי אפשר שיסעו וע"פ פקודתו כתבו הוע"פ לאירופא אודות זה וכשתהי' ידיעה יודיעו לכת"ר.

ג) מה טוב אם באפשריותם להמציא לכאן הסכום השייך להדפסה ולמל"ח בכלל כי הדוחק פה גדול במחלקה זו.

ד) בודאי כבר נשלחו הספרים שהדפיסו לכאן, והשאירו אצלם מספר עקז. שאפשר להפיצם במחנו ובמדינתו.

ה) כבקשתו וכמנהגנו עם אלו המסייעים בעבודתנו נשלח לו תשורה מהנדפס פה בזמן האחרון, ספר השיחות וספר התולדות, כן נשלח למכירה ע"י עושי רצונו או להפצה חנם אם ימצא לנחוץ עוד ה' עקזעמפ. מכל אחד, ומטובו להודיע אם לעשות כן להבא וכמה לשלח. כמה לשלח מהס' האנגליים בשביל "היהודי הצעיר"?

ואו) מדוע נפסק הקישור עם המל"ח של "היהודי הצעיר" במחנו.

החותם באיווי שבמהרה ממש יהפכו הימים האלה לששון ולשמחה,

הרב מנחם שניאורסאהן

רעז

מהעתק המזכירות.

מכ' תודה: שלפנ"ז.

הוע"פ הועדפליטים. ואוצ"ל: עוה"פ.

היהודי הצעיר: דלעיל רלב, ובהנסמן בהערות שם.