ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעח

ב"ה, ח' מנחם אב תש"ז

כבוד ידידנו הנכבד והנעלה הרה"ג ר' ארי'

ליב שי'

קרעמער

שלום וברכה!

א) בקשה להודיעני מה נעשה בדבר ההשתדלות לוויזה בשביל מר קלוווגאנט שי' אם קרובו מר לעוואוט משתדל בזה, ואם לפי ראיית כת"ר הדבר צריך זריזות יראה לזרז אותו.

ב) מוסג"פ מכתבי מאמי מורתי הרבנית תחי' בשביל מר לעוואוט והיות שאין ידוע לי מהותו, לפיכך יראה בעצמו איך לעשות, אם למסור לו המכתב בידו, או רק להודיעו את הראשי פרקים של המכתב, והמכתב להחזיר לי.

ג) בטח ימלא בהקדם בקשתנו במכ' ה' מנ"א.

ואסיים בפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א: הצום נדחה ויה"ר שיהי' נדחה כליל.

ויש להעיר ממעלת גדר הותרה על דחוי' ויעויין ב' גדרים בדחוי' שו"ע רבנו ס' שכח סי"ג וב' גדרים בהותרה יומא ו, ב.

ולע"ל יהי' מעלה עוד יותר שיהפך לששון ולשמחה.

בברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

רעח

מהעתק המזכירות.