ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעט

ב"ה, ז' מנחם אב, תש"ז

כבוד ידידנו הנכבד והנעלה הוו"ח אי"א נו"מ

חו"ב וכו'

מהור"ד שי' בראוומאן

שלום וברכה!

מכתבו מט"ו תמוז הגיעני, וכבר תמהתי ודאגתי על שתיקתו ע"ע.

א) תיכף לקבלת מכתבו מסרתי תוכנו לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א והי' שבע רצון על אשר ענין ההדפסה הולך ומתקדם. ובטח ישתדל אשר יהי' בהידור האפשרי.

ב) בהקדמה שהנני בא עלי' על החתום (בתניא, עט"ר וש"א) צריך לשנות הזמן.

וצ"ל: כ' מנחם אב ה'תש"ז.

ג) להרב"ג הודעתי שאם ידרוש ממנו יתן לו על הדפסה עד ת"ק תרמכן לחדש ועל אחריותי, ולכן בעת הצורך יפנה ישר אליו ובודאי ימלא תיכף בקשתו. ובלי ספק שכת"ר ימעט בהוצאה כפי האפשרי (באם לא יזיק ליופי הספרים) כי באמונה הם עושים.

ד) בהשו"ע אין צריך להדפיס הוספות הצ"צ שבסוף (כי אין שייכים להשו"ע, יש בהם הרבה טעיות, ובהוצאה החדשה של הצ"צ נדפסו מתוקנים ובהוספה). השער וההקדמה אשלח בקרוב, ויכול להתחיל בהדפסת השו"ע. צ"ל רק אלף עקזעמפ'.

ה) לפי התכנית לע"ע ידפיס נוסף על התניא, עט"ר, ש"א, שו"ע, ספרנו ח"א, חלק ב, ח"ד, גם שער האמונה ושער היחוד לאדהאמ"צ - אלף עקז', וסדור תהלת השם השלם (ולתקן בו ע"פ לוח התקון שנשלח לו, ככל האפשרי) שני אלפים עקזעמפל'. ולכשיתקבלו לכאן עקז' הראשונים ונראה פה אופן ההדפסה והכריכה - נחליט על העתיד.

ואו) בבקשה להחזיר את ביאורי הזהר לשלום דובער שניאורסאן.

ז) אחכה להודעתו ע"ד שאר המחירים וכמו שמבטיח במכ' הנ"ל והעיקר להודיע על דבר מהלך ההדפסה. ולשלוח קונטרס אחד (לדוגמא, להראות פה) מכל עשרים או שלשים דפים הנדפסים.

ח) בטח ישתדל ככל האפשרי שהתניא יוכל להגיע לכאן קודם ר"ה (ובודאי יהיו נוסעים מהתם להכא) ומה טוב קודם חגיגת ח"י אלול (אם יודיע בעוד מועד - ידפיסו פה בעתה החוברת השייכת להתניא). עט"ר וש"א ג"כ לזמן הנ"ל ועכ"פ לא יאוחר מחדש חשון.

ט) באם ישלחו לכאן הספרים ע"י נוסעים - אזי יושלח לכאן שלשה רבעים מכל הנדפס.

יוד) איני יודע באיזה דרך יתקבל בהקדם, ולכן הנני כותב ישר אליו וגם ע"י ידידנו * בפאריז. ומטובו להודיע ההנהגה בזה על להבא.

ולסיים בדברי הרב:

כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כותב באחד ממכתביו: "הצ"צ אמר - מלה הבאה בדבור הוא ברבים, שבכתב - לפני העולם, שבדפוס - לדורי דורות".

- ואולי אפ"ל בדיוק הלשון דורי דורות שהוא לכה"פ ארבעה דורות: דורי שנים דורות שנים (ע"ד משארז"ל סנה' צט, א עה"פ דור דורים),

ע"פ מש"כ הצ"צ בפירושו לתהלים (קמה, ד) "דור לדור הם כל סדר ההשתלשלות כו' כי כל העולם נקרא דור". וא"כ ד' דורות הם ד' עולמות אבי"ע. וכמו שד' עולמות אבי"ע כוללים כל העולמות, כמו"כ בהבטוי דורי דורות נכללו כל הדורות, ועייג"כ לקו"ת ד"ה ביאור ענין מוצאיהם.

המחכה לבשו"ט ממנו.

מ. שניאורסאהן

רעט

מצילום האגרות והמעתק המזכירות.

כבוד.. בראוומאן: שהתעסק בהדפסת ספרים מטעם קה"ת, באשכנז ליד מינכן. על פרטי הדברים סיכם אתו כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת ביקורו באירופה, ובזה דנות האגרות אליו בשנים תש"חי.

אגרות נוספות אליו - לקמן רצו. שו. שכ. שכט. שלט. שמ. שמח. שנט. שסז. שסט. שעו.

על החתום: בהקדמה לספרים הנדפסים.

עט"ר וש"א: עטרת ראש ושערי אורה.

כ' מנ"א: רק התנאי נחתם בתאריך זה. עט"ר - כ"ג אלול. ש"א - יו"ד כסלו תש"ח. וראה לקמן אגרות שו. שכ. שסז. ששניהם נדפסו לאח"ז.

להרב"ג: לה"ר בנימין שי' גורודצקי, מנהל הלשכה לעזרת הפליטים.

ת"ק תרמכן: 500 שקלים.

החוברת השייכת להתניא: קיצורים והערות, ראה לעיל אגרת ריט, ובהנסמן בהערות שם.

ולסיים בדברי הרב: ראה גם לעיל אגרת קפד.