ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפג

ב"ה, י"ד מנחם אב תש"ז

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א חו"ב וכו' התמים

הר"א שי'

שלום וברכה!

במענה על שאלתו במה ששמע שהרה"צ מזדיטשוב חלק על שיטת חב"ד בנוגע לענין הזמן, ומבקש להורות באיזה ספר נמצא המחלוקת ותוכנה,

נמצא הענין בספרו ועשה טוב קרוב לתחלתו וז"ל שם: ויש למי שראיתי (וכ"כ גם בסדור שער הק"ש רד"ה להבין פ"ר דק"ש, אף שא"י אם כוונתו להסידור) כתב בשם הר"ר מהרד"ב נבג"מ (כוונתו להה"מ ממעזריטש) תירץ לזאת הקושיא (למה לא נבה"ע מקודם) כי הזמן ג"כ נברא ומתחלה לא הי' זמן, ובאמת איני מאמין שיצא זה מן הקדוש כו' ומה יעשה הרב במד' ב"ר (הוא רפ"ג) שאמר מלמד שהי' סדר זמנים קודם ובגמרא אמרו אלפיים שנה קדמה תורה לעולם כו' ומרמז לס' מו"נ והוא ח"ב פ"ל.

עיין בשומר אמונים ויכוח שני מי"ז עדכ"ז.

והנה מלבד דעת הרמב"ם (שם) שהזמן נברא כ"כ בפירוש כמה מגדולי ישראל וגאוניו: רס"ג (אמונות ודעות מ"ג ד"ה והראי' הד') רשב"א (שו"ת תי"ח) רמ"ע מפאנו (ע"מ מאכ"ח ח"א פט"ז) ספורנו בתחילת פי' עה"ת ועוד.

ובעומק יותר י"ל: דהנה ב' ענינים בזמן: זמן המשוער נמדד (ע"י תנועה איזה שתהי') עצם המשך הזמן (והוא הנקרא בל' חוקרי ישראל במו"נ ח"ב פי"ג שעור זמן, דמות זמן או בלשון ספר העקרים פ"ב מי"ח זמן בלתי משוער). וגם עצם המשך הזמן נברא הוא (ודלא כדעת העקרים שם) עיין סהמ"צ לבעל הצ"צ מצות האמנת האלקות סי"א ובכ"מ בס' עשרה מאמרות (שם).

ומרז"ל דב"ר הנ"ל שלא יהי' נוטה לדעת הקדמות כבר תירצו באופנים שונים ראה עקרים שם, בחיי ר"פ בראשית ועוד.

וע"פ דא"ח יש הפרש בין זמן לסדר זמנים שנזכר בב"ר הנ"ל, וסדר זמנים הוא דק יותר מענין הזמן (היפך מפי' בעל העקרים) והוא שרש הזמן (וכ"מ בפרדס ש' ערה"כ ע' סדר זמנים ובס' עבוה"ק ח"ד פ"ה) כמו שביאר בארוכה בס' המצות (שם) ובכ"מ.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

דרך אגב כמה אנשים מערבים שני הענינים שבזמן ועי"ז באים לכמה בלבולים וטעיות. ולדוגמא בזמן האחרון, אלה שעסקו בשיטת הייחס (Relativity Theory) לאיינשטיין וזה אינו נוגע אלא בענין הראשון של הזמן, והם טעו כנ"ל ובמילא באו למסקנות מוזרות במאד ואכ"מ.

מלבד מחלוקת הנ"ל, חלק הרה"צ מזדיטשוב בכלל על שיטת המתעסקים בתורת חקר אלוקה וכמו בתורת היחוד סדר ההשתלשלות וכיו"ב ולפ"ד די באמונה וכמובא בס' הנ"ל.

אם הרבי מקאמארנא שמזכיר במכתבו הוא זה שדיבר עמי פעם ע"ד ב' השיני"ן שבתש"ר וכו' מטובו לפ"ש בשמי ויוכל להראות גם מכתב זה.

ואחרון אחרון עיקר (ע"פ מרז"ל) לא המדרש עיקר אלא המעשה, אשתקד כשהי' בנאות דשא התעסק בהשגת אמצעים לקרן המצות, ובודאי גם עתה יעשה כן, ובתוספות מרובה כי הנחיצות הולכת וגדלה, וגם העזר מהקב"ה הולך וגדל וכמ"ש אדה"ז באגה"ק סי"ד והעיקר שפה למטה לא נשתמט באמתלאות ונהי' כלים ראוים.

רפג

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 176 והושלמה ע"פ העתק המזכירות - חלק העתק מלעיל ח"א אגרת קנו.

הר"א שי': העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל קצ, ובהנסמן בהערות שם.

בענין הראשון של הזמן: ר"ל ש"עצם המשך הזמן" אינו יחסי, כי אינו משוער ונמדד.

קרן המצות: הספקת מזוזות ציצית ותפילין - דלעיל אגרת רמ.