ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפו

ב"ה, י"ח מנ"א תש"ז

כבוד אנ"ש הוו"ח אי"א וכו'

ובראשם הרה"ג והרה"ח מהר"ש שי'

סאסאנקא והר"ב

שי' ווילשאנסקי

שלום וברכה!

א) שני מכתביהם, בצירוף רשימת הספרים ורשימת המשתתפים בס"ת, נכון הגיע.

ב) יקבלו עוד ספרים: ע"י הבי-דואר, מהרש"ז שי' בוטמאן, והרא"ש שי' כהנוב.

ומטובם לאשר קבלתם ולהודיע שמות הספרים.

ג) ימים אלו יקבעו האותיות בס"ת ויודיעום.

ד) מש"כ שאני דורש זריזות, הנה ח"ו לא באתי לדרוש אלא לעורר, והענין הוא עצמו דורש. והראי' מזה גופא שמזדמנות כ"כ מניעות ועכובים, והיותר גדולה שבהם שנדמה שגם בשכל דקדושה יש טעמים על אי זריזות.

ה) מ"ש לנדו"ד במעלת האדם על המלאכים שאין עושים ב' שליחות, לכאורה אין ענינו לכאן, כי במלאכים הדיוק הוא דוקא אם השליחות הן משתנות, משא"כ אם הם בענין אחד (וכמו בנדו"ד התקשרות באילנא דחייא וכו'), וכמו"ש בתוד"ה ההוא (ב"מ פו, ב. ומוכח שם דכל דברי התוס' הם תירוץ אחד) וכ"מ גם מטעם הדבר המבואר בדא"ח.

ובזה י"ל מה שהוקשה לי זמן רב, שבכ"מ בדא"ח מובא לראי' להנ"ל דברי הרמב"ם בהקדמתו לפיה"מ. והנה הרמב"ם כותב פועל א' בלבד או שני פעלים. ולכאורה אינו מובן איך אפ"ל שני פעלים. ואף שי"ל שהוא מפני שבע"ח דעתה הם תוהו שבתיקון, אבל א"כ גם במלאכים שייך האי טעמא, ולמה לא יעשו ב' שליחות. וע"פ הנ"ל, שאין עושים ב' ענינים משתנים דוקא, ניחא. ויעויין ריש הביאור דוהניף (לקו"ת פ' אמור) שמדגיש הדוגמא שאין רחמנות בעורב האכזרי ואין אכזריות בנשר הרחמני.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

רפו

מהעתק המזכירות.

הרה"ג.. סאסאנקא: אגרת נוספות אליו - לקמן שיח.

הר"ב שי' ווילשאנסקי: אגרת נוספת אליו - לקמן רפט.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.