ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפט

ב"ה, כ"ג אלול תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א חו"ב וכו' מוהר"ב שי'

ווילשאנסקי

שלום וברכה!

במענה על מכתביו:

א) נשלחו להם עוד ספרים, ובודאי יאשרו את קבלתם. כן בטח יסדרו עם שאר קבוצי אנ"ש אשר בפאריז בחילוק הספרים, באופן שכולם יהנו מאור תורה* שבספרים אלו. כן מוסג"פ מאמר לר"ה הבע"ל שהקדים כ"ק מו"ח אד"ש לתתו בכתב, למען יגיע מעבר לים בהקדם. ובודאי יעתיקוהו באופן היאות, באופן שכל הנ"ל יוכלו ללמדו תיכף.

ב) פרטי אופני גביית המעמד ה"ז תלוי בתנאי כל מקום ומקום, ובטח יחליטו ברוב דעות חברי ועד המעמד כפי טובת הענין, ובמשך זמן קצר הרי יודיע הנסיון בפועל אם טוב הוא או שצריך לשנות...

בברכת כוח"ט ופ"ש לכל הדו"ש

הרב מנחם שניאורסאהן

רפט

מהעתק המזכירות.

כבוד.. ווילשאנסקי: אגרת נוספת אליו - לעיל רפו.

אור.. טל: ראה גם לקו"ש חי"א ע' 193.