ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצ

ב"ה, כ"ה אלול תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"מ שי'

קאלמענסאן

שלום וברכה!

נתקבלו המכ' ע"ד ה"בית שרה" ומוסג"פ המענה. ובודאי כבו' נושא בעול ההנהלה, כמדובר זה מכבר, שהוא אחראי בעד זה אף אם גם באופן אופיצאלי יעמיד איש אחר.

מוסג"פ מאמר לר"ה הבעל"ט שהקדים כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לתתו בכתב למען יגיע מעבר לים בהקדם. ובטח יסדר באופן שרבים יוכלו ללמוד אותו בעשי"ת אלו.

ומטובו להודיענו עד"ז.

מוסג"פ מכתב להר"י גאלדין, ואנא להמציאו לידו, כי אנו א"י מקום מגורו עתה.

מטובו לפ"ש אביו שי' וכל הדו"ש ולמסור ברכתי ברכת השנה.

החותם בברכת כוח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

רצ

מהעתק המזכירות.

כבוד.. קאלמענסאן: אגרות נוספות אליו - לעיל רס, ובהנסמן בהערות שם. בעול ההנהלה: ראה לקמן אגרת שלג.

מכתב להר"י גולדין: דלקמן רצב.