ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצא

ב"ה, כ"ז אלול, תש"ז

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מוהר"מ שי'

שלום וברכה!

בשמחה ותודה רבה אוכל להודיע לו, אשר נתקבלו הספרים תו"ח על שמות, שערי התשוה"ת ודרך חיים. כן הגיענו היום אלף מאה וארבעים ושלשה, שמהם מוסרים אנו כת"ר למעמד, כפי מכתבו להרד"ב שי' חאסקינד. ובודאי יעשה ככל יכולתו להוסיף על סכום הנ"ל הן בנוגע למעמד הן בנוגע למל"ח, כי הנחיצות בכ"ז אין לשער.

גודל זכות כת"ר בהביאו לפועל את כנ"ל אין די מלים, ובאתי רק להודיע, אשר נתגלגל זכותו לימים זכאים שנתקבלו הספרים ומסרתים ליד כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בימי יג-חי אלול (יובל שנים לחתונת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לאורך ימים ושנים טובות).

מוסג"פ מאמר שניתן היום ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ובודאי יאשר קבלתו.

ואסיים במה שכתבתי לא' מענינא דיומא:

אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בהתועדות דיום ח"י אלול, אשר ח"י אלול פי' החסידים הראשונים חי אלול גיט א חיות אין עבודה פון אני לדודי ודודי לי (ר"ת אלול).

ויש לפרש: החי ומי שאינו חי בשניהם ישנם כל הרמ"ח איברים. נוסף בחי שיש בו נשמה, ועל ידי זה הגוף צומח מקטנות לגדלות ומתנועע ממקומו למקום אחר.

ארז"ל (תניא פל"ח) כוונת המצוות לדבקה בו ית' היא כנשמה לגוף המצוות, והוא ע"י שמוליד או מגלה בעצמו אהבת ה' ויראתו, אשר לזה בא ע"י לימוד פנימיות התורה בכלל, ותורת החסידות בפרט, וכמבואר בכ"מ.

והנה ע"י הכוונה לדבקה בו ית' היא הצמיחה היותר גדולה ותנועה היותר אפשרית, שהיא רק היא התנועה האמתית, וכידוע בענין מהלכים ועומדים, והוא כאשר הנברא בעל גבול מתדבק בהבורא הבב"ג, וכמש"נ ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים גו'.

וזהו פי' הפתגם אשר חי אלול, יום הולדת והתגלות הבעש"ט ותורתו והולדת אדמו"ר הזקן, נותן חיות בהעבודה דאני לדודי ודודי לי, שהנבראים מתדבקים בבורא.

ובעומק יותר י"ל: גם באבר שאינו חי יש בשר גידין ועצמות. ובמעלות העבודה ה"ז עבודת המוח (עצמות), עבודת הלב (בשר) וחיבורם (גידין), וכמשנ"ת בלקו"ת פנחס ד"ה צו גו' קרבני לחמי השני, ובכל זה אין זה בפ"ע חיות אמתי שהוא בא רק ע"י הקדמת העבודה דקב"ע, ובפרט הקב"ע דר"ה. וראה במאמר ר"ה דהאי שתא בענין חיות פרטי, כללי, להחיות, וחי בעצם.

החותם בברכת כוח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

רצא

נדפסה לקו"ש ח"ד ע' 1352 והושלמה ע"פ העתק חלק האחרון גם בהעתק המזכירות, שבראשה נרשם (שטופס כזה נשלח אל) "נעמענאוו. אשכנזי. האוולין. מ"צ ריווקין". מוהר"מ: אשכנזי. אגרות נוספות אליו - לעיל רלט, ובהנסמן בהערות שם.