ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצב

[שלהי תש"ז?]

אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בי"ג אלול דהאי שתא:

מוחין איז א צוליב, מוחין צוליב עבודה בפועל, האלט האבען א איש פשוט.

וי"ל דשייך לר"ה בפרט כי בר"ה צ"ל אתם נצבים היום (ר"ה) כולכם, ראשיכם עד שואב מימיך, להיות לאחדים כאחד וכמשנ"ת בלקו"ת ר"פ נצבים. ולכן מצות היום היא תק"ש קול פשוט דוקא בלי ציור אותיות. וגם בזה לא התקיעה היא עיקר המצוה, שלזה צריך להיות עכ"פ בקי, אלא השמיעה שבעבודה הוא ענין הקב"ע וכמש"נ הלוא שמוע מזבח טוב גו'. וגם הקב"ע היא פשוטה וכללית ולא פרטית, וכידוע שזהו החילוק בין קב"ע דר"ה וכל השנה. וכמשנ"ת בד"ה שופר של ר"ה ה'תש"ב ועוד.

בברכת כוח"ט,

הרב מנחם שניאורסאהן

רצב

מהעתק המזכירות. בראשה נרשם (שטופס כזה נשלח אל) "ישיבת א[חי] ת[מימים] ת[ל] א[ביב], בנימינסאן לונדון, גולדין (פראג)".

בי"ג אלול דהאי שתא: יובל שני םלחתונת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, כדלעיל אגרת שלפנ"ז.