ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצד

רישא דשתא תש"ח

כבוד...

שלום וברכה!

לקראת השנה הבע"ל הנני לשלוח ברכות כוח"ט, לו ולכב"ב שי', לכל מילי דמיטב.

נסתיים זמן מכירה הראשית של הצ"צ שמסרנו לאחר וצויתי לשלוח לו כבקשתו הששה כרכים כי אין נמכרים לחלקים.

בטח נודע לו אשר משך איזה חדשים הייתי באירופא, וכמובן נתרבה עוד העבודה, נוסף על עבודת ההכנה לדפוס מה שהו"ל בקיץ העבר.

אבל עתה הנני חוזר עוה"פ למה ששקו"ט זה מזמן רב: העתק מכ' כ"ק אדנ"ע ע"ד לה"ק בפרט, וסקירה על העבודה בשנים האלו שכת"ר השתתף בה ולכן יכול להעיד עלי' ולתארה. ידעתי גם ידעתי שיענני שהוא טרוד ויאריך המועד גם עתה, אבל בהתאם לזה שזה כשנה וחצי שהתחלנו להתדבר עד"ז אקוה שאולי בכ"ז יקמץ מעתותיו ויעשה הנ"ל בקרוב ובעגלא דידן.

ולסיים בהערה מענינא [דיומא]: בלקו"ת סד"ה אתם נצבים מסיים "כי שופר של ר"ה של יעל פשוט כו' ופשוט דכל מאי דפשיט ליבי' טפי עדיף כו'". והנה הוא היפך פס"ד ששופר שר"ה הוא של אילים (ראה גם בלקו"ת ד"ה יו"ט שר"ה פ"ג שמפרש הענין דשופר של איל דוקא) וכפופים דכל כמה דכפיף שפיר טפי, אלא שלפ"ד רוב הפוסקים בדיעבד כשר בפשוט, ולהרמב"ם גם בדיעבד פסול. - ולהעיר משל"ה סוף מס' ר"ה הביאור ע"ד המוסר.

ואולי יש ליישב ואכ"מ כי לא באתי כאן אלא להעיר.

רצד

מגוכתי"ק (עבור המזכיר שיעתיק במכונת כתיבה).

כבוד: הרב יעקב לנדא. אגרות נוספות אליו - לעיל רכח, ובהנסמן בהערות שם.

למה ששקו"ט זה מזמן רב.. לה"ק: לעיל אגרות רכח. רלה. רסב.

סקירה.. האלו: לעיל אגרות רלה. רסב.

היפך פס"ד: בהערות כ"ק אדמו"ר שליט"א ללקו"ת שם מציין לזח"ג צב, ב.