ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצו

ב"ה, ה' תשרי, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ד שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכ' מח"י אלול והקודמים:

א) נתקבלו ע"י הרב"ג שי' תו"א עט"ר וסי' תהלת השם השלם א' מכאו"א. וע"י הבי דואר כה סי' הנ"ל. והראתים לכ"ק מו"ח אד"ש (כמובן בהזכרת שם כת"ר) ונהנה...

ג) מטובו להמציא לועד הסניפי בפאריז מאתיים סי' הנ"ל, ולשלח אלף לכאן.

מחירם יקבע ס'-ע"ה סענטים. כן לשלח להם חמישים מתו"א ועט"ר.

ד) מוסג"פ ג' מאמרי דא"ח והוא לזכות בהם את הרבים ונא לאשר קבלתם וקבלת הפ"ש מהרנ"נ שי'.

בברכת חוגח"ט לו ולכב"ב ולכל החבורה.

מ. שניאורסאהן

רצו

מצילום האגרת.

מוהר"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. תו"א: נדפס בקיץ תש"ח, ואוצ"ל: תניא. וכן לקמן בסמוך.

מהרנ"נ: מה"ר ניסן נעמענאוו, שע"י שלח לו כ"ק אדמו"ר שליט"א מעות להדפסה.