ספריית חב"ד ליובאוויטש

רצט

ב"ה, עריוהכ"פ, תש"ח

ברוקלין

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח מהורב"צ

שי'

שלום וברכה!

מכתבו קבלתי וכבקשתו נשלחה לו חבילת ספרים על כתובת הרב בנימינסאן שי'.

את האסורים הזכרתי היום. בער"ה נותנים כאן מדי שנה בשנה פדיון כללי בעד אנ"ש והתמימים הנמצאים מעבר לים וכו'.

ולסיים מענינא דיומא: אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א היום בוקר כשנכנס אליו השו"ב עם מצות כיסוי הדם: דער טאטע האט געזאגט (כנראה בעת כיסוי הדם דעיוהכ"פ): די עבודה פון עריהכ"פ, אויב מען דארף אנרירען גבורות דארף מען עס צודעקען מיט חסד. צודעקען מיט עפר תיחוח ביטול. און מען דערהערט דעם כי ביום הזה יכפר.

בברכת חתימה וגמח"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

רצט

מהעתק המזכירות.

מהורב"צ: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ערב, ובהנסמן בהערות שם. האסורים:342 ראה גם לעיל שם.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.