ספריית חב"ד ליובאוויטש

שא

ב"ה, ערחה"ס, תש"ח

ש"ב הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכ' מיום ד' תשרי

מכתבי הקודם בטח נתקבל בזמנו...

כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אמר את הפסוקים והברכות שקודם תק"ש ובכלל מרגיש עצמו בכי טוב לפי ערך.

מוסג"פ מאמר שהו"ל זה לא כבר.

ואסיים באיווי חג שמח לו ולכב"ב שי' ופ"ש וברכת החג לגיסו מהרשב"ץ וכב"ב יחיו.

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

הנעשה כדבעי למיהוי בענין המעמד?

שא

מהעתק המזכירות

מהור"א: קלובגאנט.

מהרשב"ץ: אלטהויז.