ספריית חב"ד ליובאוויטש

שג

ב"ה ב' דחוהמ"ס, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח מהור"מ

שי' פערלאוו

שלום וברכה!

מכתבו מכ' אלול, תש"ז, הגיענו, ובמה שכותב אדות ההדפסה הנני להודיעו: א) עפ"י הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אין בכלל רשות למי שהוא להדפיס איזה ספר דא"ח או ספרי חנוך שלנו בלי קבלות רשות על זה מהנהלת "קהת" שבברוקלין, נ.י.

ב) עניני הדפסת ספרים בגרמני' מסרתי - בהיותי בפריז - לר' דוד שי' בראוומאן, וסדרתי כבר אתו מה להדפיס וכו'.

ג) אם יש אפשריות להדפיס גם במדינתו, אנא להודיע התנאים בזה. ובכל אופן צ"ל ענין ההדפסה מסודר ולא שבכל מקום ידפיסו ויכפילו במק"א.

אשר לכן, אל נא תדפיסו לע"ע, ובאם יש לכם איזו הצעה בזה תודיעו נא אותה לנו ותציעו לפנינו.

מוסג"פ מאמר שהו"ל פה זה לא כבר.

באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

מפני קדושת המועד לא באתי עה"ח.

שג

מהעתק המזכירות.

כבוד.. פערלאוו: אגרת נוספת אליו - לקמן שכו.

עפ"יהוראת: ראה גם לעיל אגר תרלא, ובהנסמן בהערות שם.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.