ספריית חב"ד ליובאוויטש

שו

ב"ה, ה' מרחשון, תש"ח

הנו"נ וו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ד שי'

בראוומאן

שלום וברכה!

במענה על מכתביו (ולפלא שאינו כותב על איזה אדרעס לכתוב לו)

א) מוסג"פ נוסח השערים וההקדמות לעט"ר, שערי אורה, שער האמונה ושער היחוד.

ב) התניא לע"ע אין צריך להדפיס עוד. וישלח לכאן רק אלף עקז', ואלפים יכול למכור בהאיזורים ובכלל באירופא. אם הוצאות ההדפסה היו כמו שאמר לי בהתראותנו, יקציב המחיר בשביל האיזורים לכה"פ ששים סענט, ובשאר אירופא לכה"פ שבעים וחמשה סענט.

ג) מחירי שארי הספרים אוכל להודיעו כאשר יודיענו הוצאות ההדפסה והכריכה.

ד) הרב גאראדעצקי אמר לי שכבר שלח לו כדרישתו אלף תרמכן. והתדברתי עמו שיתן עוד, כפי שיודיענו. כן יקח ממכירת הנ"ל על הוצאות ההדפסה והכריכה.

ה) בטח התחיל כבר בהדפסת השו"ע וימהר בזה וישתדל שיהי' בהדור האפשרי הן ההדפסה והן הכריכה. הנני מחכה לבירור כאן ע"ד איזה פרטים בנוסח השער ואז אשלחנו אליו.

ו) שער האמונה ושער היחוד בטח ימצא אצל אנ"ש במחנו או בפאריז.

ז) מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א על שאלתו הפרטית הנני כותב למטה*.

באיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

שו

מצילום האגרת.

הנו"נ.. בראוומאן: אגרות נוספות אליו - לעיל רעט, ובהנסמן בהערות שם. תרמכ"ן: שקלים.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.