ספריית חב"ד ליובאוויטש

שז

ב"ה, ח' מרחשון תש"ח

מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

מכתבי הקודם בודאי קבל במועדו ותקותי שממלא מה שבקשתיו בו.

ועל של עתה באתי לבקשתו להמציא המוסג"פ להר"ד שי' בראוומאן בהקדם ות"ח מראש.

כן בבקשה להלוות מספרי בד"ז וגיסו הרש"ז שי' את הספר נר מצוה ותו"א (הוא שער האמונה ושער היחוד) לאדמו"ר האמצעי ולשלחו להנ"ל בהקדם. כמובן שצ"ל הספר שלם. אם אינו בין ספרי הנ"ל בודאי יחפשו וימצאו אצל אנ"ש.

בת"ח מראש ובד"ש כב"ב יחיו

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

שז

מהעתק המזכירות.

מהורש"ז: בוטמאן. אגרות נוספות אליו - לעיל רעג, ובהנסמן בהערות שם. הרש"ז: שניאורסאהן.

ולשלחו להנ"ל: להדפיסו בצילום.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.