ספריית חב"ד ליובאוויטש

שט

ב"ה, ט' מ"ח תש"ח

ברוקלין

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרה"ח מהורב"צ

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו:

בודאי כבר קבל מענה הועד אשר יוכלו להדפיס קבלות זמניות ולהורות שאח"כ יתקבל קבלה מהמשרד של הועד, סתם בלי הוראת האדרס.

כמה מעניני הדפוס נשלחו לו כבקשתו, ומהם: באוירון, ביוגראפיא של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א באנגלית, המתאמת למה ששאל. ובטח יאשר קבלת כהנ"ל.

בכלל, אין צריך להחמיר ולברר בי"ג נפה טרם מדברים ע"ד ענין נפנה, ובפרט בשים לב לזה שבשנים האחרונות הרי מודגש ביותר היותו מנהיג כלל ישראל, והעסקנות ע"פ רוב היא בדברים השוים לכל נפש, ולפעמים הנוגעים ביותר לאלו הרחוקים מהתומ"צ.

אבל, לאידך גיסא, אין לדבר עדכ"ז עם כאו"א, ופשיטא שצריך ליזהר מאלו שיריעו אח"כ אני העשרתי את אברם.

ושתי נקודות בזה 1) שצ"ל בדרך כבוד (ובמכש"כ מסתם ת"ח, שדימוהו רז"ל (כתובות קה:) להקרבת בכורים דוקא, ולא לתרומה וכיו"ב. וק"ל.) מצד הנותן, דאין זה כלל וכלל ענין של משולח ח"ו. צ"ל ההסברה שבאין יכולת לכאו"א לקחת חלק בעבודתו בקדש של כ"ק אד"ש, שבאמת היא חובת כל אחד מישראל, הרי ע"י שנותנים נפנה: א) מסלקים טרדה זו מעליו למען לא יהי' בלבול זה להפריע מהעבודה. ב) והוא העיקר: עי"ז לוקחים איזה חלק בעבודת הקדש שלו ומצד זה הרי צ"ל הנתינה באופן אחר ובכמות אחרת. - צ"ל התענינות לקרב את הנותן וב"ב, אם רק אפשרי הדבר, לכללות הענין של רבי ומנהגי ישראל, אם ע"י דבור, בקירוב, או ע"י הנדפסים (זכרונות, שיחות וכו').

בדבר התענינות במצב החינוך וכו' במקומות שנמצא, ה"ז היא אחת המטרות של שליחות כזו של שלו, אבל אין עליו לשכוח עיקר מטרת נסיעתו.

מה שכבר נמצא תח"י יוכלו לשלוח - מבלי לחכות להוספה - להרה"ח משה גורארי' שי' בת"א. אפ"ל שבקרוב יסיימו כתיבת הס"ת של קבלת פנ"מ ומהראוי שהרוצים להשתתף בכתיבה ימהרו בזה.

מטובו לזרז את הרה"ח בנימינסון והר"א כהן לענות על דבר מה ששאלו אותם מהמל"ח להנעשה בענין הפצה.

החותם בד"ש כל הדו"ש ואיווי כט"ס.

מנחם שניאורסאהן

בטח ינצל - אויסניצען - את היומי דפגרי: כ' מ"ח, יו"ד וי"ט כסלו לתועלת שליחותו.

שט

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 474 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהורב"צ: שמטוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ערב, ובהנסמן בהערות שם. נפנה: "מעמד" [בית חייו] היו קוראים "נפנה במדינת רוסיא - מפני יראת המלכות, (היו מחליפים כל אות מתיבת "מעמד" באות שבאה אחרי'), והשם "נפנה" נשאר גם אח"ז.