ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיא

ב"ה, ז' כסלו, תש"ח

מר מ. ש. סלונים

22 רחוב מקוה ישראל, ת"א

שלום וברכה!

ראיתי ולויתי לאיזה זמן מספרי' של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א את ספרו "תולדות משפחת הרב מלאדי" ועבודה גדולה ומועילה עבד בחבור זה. אבל, כנראה, כמה מהמקורים לא היו אצלו, ובפרט מהנמצא בכת"י או מהמסופר במסורת המשפחה. וע"פ הערתו בראש הספר והפתיחה, וכדי לתקן הענינים שאינם מדויקים, הנני להעיר, ע"ס העמודים, כדלקמן:

42שטה המתחלת43

41ע' 5 42דור א) 431874 (בלוח התיקון 1774) - צ"ל 1773. 44

41ע' 5 42הוא 43תקפ"ג - ראה בספרו ע' 45. 44

41 ע' 5 42בשנת 43תקמ"ט - ע"פ שיחת י"ט כסלו תרצ"ג אות ו-ח משמע שנולד תקמ"ז-תקמ"ח ונסתלק תרל"ו. ועוד נוסחא שנולד אחר הסתלקות הרמ"נ מטשרנוביל ונקרא על שמו (מכ' י"ז טבת צ"ט).44

41ע' 8 42מצרים 43ד' ארצות הקדש - אולי כונתו שרשאין לשלוח משולח, וא"כ הי' לו לפרש מה שהוא סתום מעין רובא דרובא. 44

41ע' 21 42 43כל ע' צריך תיקון עפ"מ שנדפס בזכרונות כ"ק מו"ח אד"ש בשיחת חי אלול תש"ה. לדוגמא: מפני תנועה לחופש מדת ומצות שהתחילה להתפשט קודם לתנועת ההשכלה. נדדו מפוזן א"ז ואביו של ר' ברוך. ר' ברוך נולד בויטעפסק. אדמו"ר הזקן - בסביבות ליאזנע. ר' יששכר בער הי' מגיד ולא רב. 44

41ע' 23 42בא 43שרבנו בא לוילנא קודם שהי' במעזריטש - מופרך. וראה התמים ח"ב ע' נו"ן שהי' בוילנא בחשאי בשנות תקל"ג-תקל"ו. מלבד מה שהי' שם, עם הרמ"מ מהאראדאק, בגלוי.44

41ע' 24 42 43בשנת תקל"ג הציעו לו הנשיאות - מופרך בהתאם ליחס אדה"ז להר"א המלאך ולהרמ"מ מהאראדאק. וראה התמים ח"ב ע' מ"ט ואילך פרשת הדברים.44 41ע' 25 42 43להוסיף שבשנת תקנ"ד נדפס הל' ת"ת לאדה"ז.44

41 42אדחוה"מ. 43אינו כי נאסר אסרו חג שמח"ת. (שיחת י"ט כסלו תרצ"ג אות ז. מגלת יט כסלו ועוד). וכן בשנת תקס"א - נאסר לא באדחוה"מ, כמ"ש בספרו, (ראה הרב מלאדי רפי"ב. משנת יואל ע' עא). וכן צ"ל גם ב"היום יום".44

41ע' 26 42קרוב 43צ"ל יותר מעשר.44

41ע' 26 42רבי 43רצה להסיר כו' והחליט לנסוע - אדה"ז נסע בשביל עזר לאנשי הכפרים (ראה מכ' אדה"ז ע"ד נסיעה זו. נדפס בגנזי נסתרות חלק או"ר י"ד).44 41ע' 26 42היכן 43היכן כתוב כו'. שאלה זו א"א שישאלנה אדה"ז, כי אמירת ושמרו הוא בסי' האריז"ל, במ"ח ועוד.44

41ע' 29 42התפלל 43אל בניו. טעות, כי אדהאמצ"ע הי' בקרעמענצוג, רח"א הי' חולה (מכ' אדהאמ"צ בספר המכתבים - כת"י - ע' סב) והר"מ לא נסע אתם (שם).44 41ע' 31 42 43הקטע "גם בימים אלה" והקטע "על ידי זה" אינם כלל בסגנון אדה"ז.

ותמה אני מאין נלקחו.44

41ע' 33 42א) 43ע"פ יסודות התלמודיים?!44

41 42על 43ע"פ האר"י?!44

41 42ד) 43נשמט שער היחוד והאמונה.44

41 42ח) 43בד קדש. המכתב בקשה הוא לאדהאמ"צ (ראה פתח דבר שלי בהוצאת בד קדש של "אוצר החסידים"). ביאור מגלת רות הוא להר"א מסטראשעלי. - וכן צ"ל ב"היום יום".

הש"פ ע"פ הקבלה. כנראה הכוונה להגדה סוד קדושים (וארשא תרמ"ו). ואינה ע"פ קבלה (אף שכתוב על השער שהפירושים - היינו דרושי חסידות שנדפסו שם - בנויים על אדני הקבלה). ומה שבא שם מאדה"ז הוא מאמרי חסידות אחדים מהסידור, לקוטי תורה וכו'.44

41ע' 46 42ד) 43ע"פ הקבלה ובהוספת ד"ח! - הוא ע"פ תורת החסידות. ודרך חיים הוא חלק השלישי של ספר זה.44

41 42ה) 43נשמט שער הפורים.44

41 42ח) 43המלים צ"ל המלות מהדורא בתרא.44

41 42ט) 43מאמר ההתבוננות - הוא שער היחוד (עד ס"פ לא).44

41 42י) 43הוספות לתו"ח. כנראה צ"ל תורת חיים.44

41 42יא) 43קונטרס כו'. כנראה כוונתו לחלק שני של שער התשובה והתפלה שנזכר כבר.44

41 4212 43להוסיף: נולד תמוז תקל"ט.44

41 42תקע"ד 43האגרת הקדושה. צ"ל אגרת הקדש.44

41ע' 42אומרים 43הי' בעלה כו' - אבי הצ"צ הי' אז בליאזנא והשליח הי' ר' יעקב מסמיליאן (שיחת כ' כסלו תרצ"ג אות יא).44

41ע' 52 42א) 43ראה לעיל בהערה לע' 5. 44

41עמ' 57 42בתקפ"ה. 43כנראה נעתק מ"היום יום" וצ"ל בתקפ"ז. וכל קטע זה צ"ל בא בהמשך לקטע הקודם.44

41 ע' 58 42נגד 43ריגול כנראה צ"ל ריגא.44

41[41ע' 6262] 42כ"ה 43כ"ה צ"ל כח.44

41ע' 65 42ז) 43בערך צ"ל: נולד ב' אייר תקצ"ד.44

ע' 66 42בתרי"ג 43אלול צ"ל חשון. וכל עמוד זה צריך לשנות ולמלאות ע"פ "ספר התולדות - אדמו"ר מהר"ש" (ברוקלין תש"ז).44

41ע' 83 42140 43צ"ל מרת סטערנא.44

41 42141 43להוסיף: אשתו מרת יוכבד למשפחת שענבערג.44

41ע' 84 421 43להוסיף אשתו בזוו"ר מלכה בת אחיו הרה"ח ר' אברהם (141).44 44 41ע' 85 42156 43 44

41ע' 87 42158 43לתקן ע"פ ס' התולדות ע' 22 - 23. 44

41ע' 88 42159, 160, 161 43 44

41ע' 85 42בתו 43תרכ"ח צ"ל תרכ"ה.44

41ע' 86 42 במעמד 41 42בי"א 43תרל"ח צ"ל תרל"ה.44

41ע' 87 42בתרנ"ט 43נשמטה התיבה "הציונית" (אולי בכוונה.).44

41 42ספריו 43להוסיף: חנוך לנער (צוואתו הראשונה), קונטרס עץ החיים, קונטרס העבודה, תורת שלום (כולם הו"ל בברוקלין ע"י מערכת "אוצר החסידים").44 41ע' 106 42אחר 282 43להוסיף: ב) מלכה. בזוו"ר אשת דודה הר"ר נחום שניאורסאהן ( 1). בזוו"ש - אשת ר' פנחס זאניס.

41 42 43ג) הר' בן ציון שניאורסאהן. אשתו ציליא.44

41ע' 107 42 43בשולי העמוד צ"ל: בני ובנות 156, 160 (ע"פ ס' התולדות הנ"ל).

41ע' 110 42303 43להוסיף: אשתו מרת בראנקא געזונדהייט.44

41ע' 136 42521 43להוסיף: אשתו מרת מרים גיטל בת הרה"ח ר' מאיר שלמה ינובסקי רב בניקוליב.

41 42 43ד) מרת ראדיא קאזאצקוב מדאברינקא.44

41ע' 144 42בראש העמוד 43צ"ל: בן מרת שרה ליס (305) ובעלה מר קלמן: יעקב ליס.

41 42 43בני הר' שמואל הורנשטיין. (303)

41 42 43 אורי' הורנשטיין.

מרים הורנשטיין.44

41ע' 170 42958 43להוסיף: אשתו מרת גיניא.

41 42 43 אחרי 959 להוסיף: בן הרה"ג ר' שמואל שניאורסאהן (521) אב"ד ניקוליב ואשתו מרת מרים גיטל:

41 42 43הר' מנחם מענדל שניאורסאהן.44

41ע' 196 42 נומער 1362 43 מוטעה. וצ"ל: בת מר ישראל ארי' ליב שניאורסאהן ואשתו גיניא:

41 42 43 דלי' שניאורסאהן.44

ת"ח אם יאשר קבלת מכתבי זה.

באיווי כ"ט

הרב מנחם שניאורסאהן

שיא

מהעתק המזכירות.

מר מ.ש. סלונים: מח"ס תולדות משפחת הרב מלאדי. ראה לעיל אגרת רסה ס"ח. הנני להעיר: ראה גם לעיל אגרת ריג.

מכ' אדה"ז: אג"ק שלו אגרת ס.

מכ' אדהאמ"צ: אג"ק שלו אגרת ה.