ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיב

ב"ה, ט"ו כסלו, תש"ח

הנכבד והנעלה אי"א הרבני מו"ה אברהם

יהודא שי'

ליכט

שלום וברכה!

ספרו "תורת החנוך" הגיעני במועדו ות"ח עבורו.

ואבוא בזה באיזה הערות בספרו הנ"ל בהקדמת הערה כללית, אשר חבל שלא השתמש בעת כתבו ספר זה בחומר הרב המשתייך למקצוע זה ונמצא בספרי רבותינו נשיאי חסידי חב"ד. ואפילו הל' תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן, שמזכירו פעמים אחדות, נפקד זכרו במקומות בספרו שהי' מאיר עיני הקורא.

ומה שציינתי בעת עברי, בלא עיון הראוי מפני העדר הפנאי, על ספרו:

מבוא: ראה מאמר כללי החנוך וההדרכה (נדפס בקונטרס חי אלול ה'תש"ג לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א).

ע' יד הגהה: ראה פיה"מ להרמב"ם ר"פ חלק.

ע' טו ב"מ קיח, ב: לכאורה אין מקומו בחבור זה.

טז, הגהה: ראה הל' ת"ת לאדמו"ר הזקן פ"ג בקונטרס אחרון.

יט, הגהה שני': "והא דלא קא חשיב כאן 'לחנכו במצות' משום שזה בכלל ללמדו תורה כו'" - אינו מובן. וגם ללמדו תורה הוא מה"ת ומצות חנוך לרוב הפוסקים - מדרבנן.

כד, קדושין ל': ראה הל' ת"ת הנ"ל רפ"ב.

כז: ראה הקדמת אדמו"ר האמצעי לשו"ע רבנו הזקן. - ומקומות רבו מלספור הובאו בס' מקורות לתולדות החנוך לאסף.

לא. דלוג הפרשיות: ראה מכתב ה"צמח צדק" בענין זה (נדפס בבית רבי ח"ג. ובשלמות בקונטרס "ה'צמח צדק' ותנועת ה'השכלה'").

מא. מגילה וסוטה: לכאורה אין מקומם בס' כזה.

פי"א (והוא פ"י): אין הנושא מבורר בספרו. ועכ"פ צ"ל נכלל בפרק שלפניו או שלפני פניו.

פי"ז. ברוכות, סנהדרין, ויק"ר, כתובות: אין שייך כאן.

פכ"ט, פנ"ב: כנ"ל.

באיווי כט"ס

הרב מנחם שניאורסאהן

שיב

מהעתק המזכירות.

מכתב ה"צמח צדק": באג"ק שלו אגרת יב.