ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיג

ב"ה, כ' כסלו, תש"ח

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו (בלי הוראת הזמן) - כפי בקשתו צויתי לשלוח לו, בחבילה מיוחדת, מכל מה שהו"ל בזמן האחרון. וכיוון שלא נודע עד איזה זמן קבל הנדפסים כסדרן יראה ברשימת הוצאותינו שבסוף ס' הקיצורים ויודיע אם לשלח לו עוד וכמה עקז' מכאו"א.

ואשתמש בהזדמנות זו לעורר עוה"פ ועוה"פ על הנחיצות הגדולה לארגן במדינתו הפצת הנדפסים (הן בדא"ח הן בל' אנגלית. והאחרון נחוץ ביותר, כי עי"ז יש פתח ותקוה לדחות הספרות בשפה האנגלית הכתובה היפך התורה והמסורה). וראה במאמר יוט"כ דהאי שתא איך שכל העצות טובות להגיע לסו"מ. וד"ל. ומבטחוני שאין צריך אריכות לדכוותי' בענין זה אקצר.

ובמ"ש מהו הענין של ג' קליפות ובמה מחולקין, הנני מעתיק מה שכתבתי לא' בהנוגע בשאלה זו ודרך אגב יבואר מה שלכאורה צ"ע בתניא וכמ"ש לקמן...

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מוסג"פ קונטרס שהביאו אתמול מביה"ד.

מוסג"פ מכ' מועד של הס"ת.

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

שיג

מצילום האגרת.

מוהר"י: כנראה בנימינסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"א יא, ובהנסמן בהערות שם.

לעיל רצב. לקמן שסד.

ס' הקיצורים: לשערי אורה, שנדפס בקונ' בפ"ע בתחלת תש"ח.

מה שכתבתי לא': לעיל ח"א אגרת מה. ושם גם קטע האחרון שבאגרת שלפנינו (הנדפס בלקו"ש חט"ו ע' 537) ולכן לא נעתק בזה.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.