ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיד

ב"ה כ' כסלו תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' התמים מוהרר"י

שי' שו"ב

דובאוו

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס שהביאו מביה"ד אתמול. כן שלחו לחבריו מהרא"ס ומהר"ש שיחיו שו"ב ובטח יזכו בו את הרבים באופן המתאים וזכות הרבים תלוי בהם.

חוששני אשר בקפידא הוא עלי על שלא עניתי על מכ' ע"ע. ומה אעשה והטרדות רבות מיום ליום. וליהוי ידוע אשר מכתביו שמורים אצלי ואיני מתיאש מלענות עליהם בזה אחר זה במשך הזמן מה שנלפענ"ד. אבל בודאי, וגם לדידי', דין קדימה לדברים הנדפסים, כיוון שזה מגיע גם לכת"ר גם לאחרים, משא"כ במכתבים. - ואבוא במכתבי זה במה שהעיר על מ"ש בקובץ ליובאוויטש:

א) כת"ר מקשה - על מה שביארתי שם ח"ח דבכדי שישרה או"מ דאצי' צ"ל אתר שלים בבריאה - דהרי בריאה מאצי' הוא מובדל ורחוק ונמשך רק אור של תולדה וכו'.

ולדידי ל"ק דהרי האו"מ צ"ל נמשך בבריאה ולמטה מטה עד עוה"ז (ראה תניא פמ"ו ועוד), ולכן צ"ל שם אתר שלים.

ב) מעיר דלכאורה מעשה המצוה דתש"ר, שהיא ג"כ באצי' יותר שייך להיות אתר שלים לאו"מ דאצי' - אבל אף צו באווארנען דאס כתבתי בקובץ שם, דלפענ"ד "מובן אשר שלימות זו שע"י אפשר שיחול או"מ זה צריך שיהי' לה איזה שייכות לו, כיון שהיא דוקא מאפשרות שיחול האו"מ.. והיינו מה שמקודם.. ממשיך אור המקיף דעולם הבריאה" עיי"ש. ויש למצוא כמה דוגמאות לזה באו"מ (כמו דמאד דבעל גבול ממשיך מאד הבבע"ג דלמעלה), ופשיטא באו"פ, שצ"ל הכלי בדוגמת האור.

ג) כת"ר ר"ל שזהו ע"ד דהשתל' הכתרים זמ"ז. ולפענ"ד ענין השתל' הכתרים זמ"ז הוא כולל יותר. דהנ"ל דהממשיך צ"ל מעין הממושך הוא גם באו"פ, ואדרבה עיקרו באו"פ שהוא מוגבל ומתלבש. והשתל' הכתרים זמ"ז היינו דכתר פרצוף דלמטה הרי בכמה ענינים הוא למע' מאו"פ דפרצוף דלמע'. ועוד יותר מזה כ' בד"ה שובה תער"ג דהשתל' זו אינה בהדרגה אלא שעצם המהות נמשך והם מהות א'. ואכ"מ.

ד) תמה מה שהבאתי דוגמא לאתדל"ע השורה באתר שלים ממ"ש הרמב"ם בענין הנבואה ולא ממ"ש בתניא וכו' בענין זה. - ושני טעמים בזה: א) מכוונות הקובץ הוא לקרב ללימוד תורת דא"ח גם את הרחוקים לע"ע מלימוד זה ולהראות להם שגם נגלה דתורה מכרחת ורומזת לעניני תורת הנסתר. ולכן הבאתי את הרמב"ם. ב) בל' היד מכוונים דעתם כו' מבקשים כו' יש לפרש גם הפרטים שנת' בקובץ, וכמ"ש שם.

ובכ"ז בהערה ג' שם ציינתי לדא"ח למאמר העיקרי - לפענ"ד - בלקו"ת המדבר בענינים אלו.

- וראה באור התורה להצ"צ בד"ה בכ"ה בכסלו ר"ס י"ב, שאחרי שהאריך בחלוק דסבא וסבא דסבין כ' ואפשר למצוא שרש לזה בתורה ממש ומביא ממשנה ורמב"ם -

החותם באיווי לחנוכה בהלל - גילוי האור הנעלם שמבהיק בתוס' אור ובבהירות יותר (שערי אורה ד"ה בכ"ה בכסלו ר"פ מ"ג).

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

שיד

מהעתק המזכירות.

כבוד.. דובאוו: אגרות נוספות אליו - לעיל קצו, ובהנסמן בהערות שם.

מהרא"ם ומהר"ש: ראה שתי האגרות שלאח"ז.

על מה שביארתי: לעיל שם.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.