ספריית חב"ד ליובאוויטש

שטז

ב"ה כ' כסלו, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ש שי'

שו"ב ריין

שלום וברכה!

מוסג"פ קונטרס לי"ט כסלו שהביאו אתמול מביה"ד, וכן שלחנוהו לחבריו מוהר"י ומהורא"ס שיחיו שו"ב, ובטח יזכו בו את הרבים, וגם הרחוקים לע"ע, וזכות הרבים תלוי בהם.

אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א באחת משיחותיו אשר קירוב הרחוקים צ"ל באופן שיגביהם אליו ולא שירד (ממדרי' בתומ"צ ותפלה) אליהם.

וי"ל בקשור לימי חנוכה הממשמשים ובאים - דהנה אף דעיקר הנס הי' נצחון המלחמה, בכ"ז תלו לעיקר הנס בשמן (וכמ"ש בתו"א ושערי אורה רד"ה בכ"ה בכסלו).

דמצינו בשמן תכונות הפכיות: א) נעשה ע"י כתישה ובטוש דוקא (שמ"ר ר"פ תצוה.

ועייג"כ מנחות פ"ח מ"ד) מה שמורה על ענוה. ב) מפעפע בכל דבר* - מה שמורה על קירוב לכל דבר. והפכם: ג) אינו מתערב עם שאר משקין (שמ"ר שם) - מה שמורה על הבדלה (ועייג"כ אמרי בינה שער הק"ש פנ"ד-נ"ו). ד) עולה למעלה מכל המשקין (שמ"ר שם) מה שמורה על התנשאות.

וכזה צ"ל סדר העבודה כשבא הזמן להאיר גם בחצר וברה"ר ועד דכליא רגלא דתרמודאי אותיות מורדת (ד"ה ת"ר נ"ח דשנת תרמ"ג. ועוד): א) תחלת עבודתו צ"ל קבע"ש, ונפשי כעפר לכל תהי'. אח"כ ב) ואהבת לרעך. ואם רואה שחברו לע"ע אינו שמן (גופו אינו עולה וכלה באור נשמתו שהיא נר ד') צריך לפעפע בו. ג) שהוא עצמו אינו יורד ומתערב עי"ז ואדרבה עולה למעלה מעלה ע"י עבודה זו, עד שסו"ס ד) הוא בהתנשאות כי בפ"ע אינו כלום אבל מצד עבודתו הוא שלוחו של ממה"מ הקב"ה ומי ידמה לו, כי שלוחו של אדם כמותו וכמרז"ל (ב"ב עה, ב) עתידים צדיקים שיקראו בשמו של הקב"ה.

החותם באיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

שטז

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 293 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

כבוד.. ריין: טופס דומה למהור"י שי' חיטריק, המתחיל: מוסג"פ קונטרס ליט"כ שהביאו אתמול מביה"ד ובטח יזכה בו את הרבים באופן המתאים וזכות הרבים תלוי בו.

מטובו לאשר קבלת קונטרס הנ"ל. וכן להודיע ע"ד מצב החינוך במקומות שהשפעתו מגעת, או יכולה שתגיע. ומהראוי הי' שיקח ע"ע הפצת ומכירת ספרי דא"ח וספרי חינוך היו"ל ע"י קה"ת - אם בעצמו או ע"י עושי רצונו, בהשגחתו בתור ב"כ קה"ת, באופן המתאים - וידוע אשר גם מעט אור דוחה הרבה חושך.

אגרות נוספות אליו - לקמן של. ת.

מוהר"י ומוהרא"ס: ראה שתי האגרות שלפנ"ז.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.